Zarządzenie Nr 50/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Susk Stary w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

 • zarzadzenie_50_2024.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 50/2024
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 7 maja 2024 r.
  w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Susk Stary w celu przeprowadzenia
  wyborów sołtysa i rady soleckiej
  Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40) oraz rozdziału IV 17, 18, 19 i 20 Statutu Sołectwa Susk Stary stanowiącego załącznik nr
  9 do uchwały Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r.
  w sprawie uchwalenia statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Maz z 2007 r. Nr 246, poz. 7164 z późn. zm.)
  zarządzam co następuje:
  S 1. l. Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Susk Stary w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady
  sołeckiej.
  2. Zebranie, o którym mowa w ust. I odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 20:00
  w świetlicy gminnej w Susku Starym, Susk Stary 9, 07-411 Rzekuń.
  3. Wybory będą przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Statucie sołectwa Susk Stary,
  przyjętym Uchwalą Nr XVIII/66f2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie
  uchwalenia statutów sołectw, załącznik Nr 9.
  S 2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrania zostanie podane do wiadomości mieszkańców
  sołectwa Susk Stary na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przez zamieszczenie ogłoszenia
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu, a także poprzez wywieszenie na tablicach
  ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz w sołectwie Susk Stary, o treści jak w załączniku do niniejszego
  zarządzen a.
  S 3. Wykonanie zarządzenia powierza się wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy d/s obsługi
  organów gminy.
  S 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Wójt Gminy Rzekuń
  Bartosz Podolak
  Strona I

  Załącznik do zarządzenia Nr 50/2024
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 7 maja 2024 r.
  Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Susk Stary w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady
  soleckiej.
  Zebranie odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 20:00 w świetlicy gminnej w Susku Starym, Susk Stary
  20, 07-411 Rzekuń. Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do glosowania mieszkańców sołectwa o udział
  w zebraniu.
  Porządek zebrania wiejskiego;
  l. Otwarcie i stwierdzenie quonłm.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wybonł sołtysa i rady sołeckiej oraz jej
  Przewodniczącego.
  4. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
  5. przeprowadzenie glosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa Susk Stary,
  ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyniku głosowania.
  6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej.
  7. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem członków rady sołeckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa
  Susk Stały, ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników glosowania.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie zebfiłnia.
  ld; 3C37C3FŕFF2364D6F-A50F-334EC5243FB2. podpisany
  Wójt Gmin Rzekuń
  JOLI
  Bartosz Podolak
  Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 07-05-24 11:54
 • Czas udostępnienia: 08-05-24 11:54

Historia zmian

12319 Modyfikacja Zarządzenie Nr 50/2024 z 29-05-2024 09:25:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
12153 Modyfikacja Zarządzenie Nr 50/2024 z 08-05-2024 11:55:58 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12152 Dodanie Zarządzenie Nr 50/2024 z 08-05-2024 11:55:57 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2