Zarządzenie Nr 51/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Laskowiec w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

 • zarzadzenie_51_2024.pdf
  ZARZĄDZENIE NR sł/2024
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 7 maja 2024 r.
  w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Laskowiec w celu przeprowadzenia
  wyborów sołtysa i rady soleckiej
  Na podstawie alt. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40) oraz rozdziału IV S 17, 18, 19 i 20 Statutu Sołectwa Laskowiec stanowiącego załącznik nr
  20 do uchwały Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r.
  w sprawie uchwalenia statutów sołectw (DZ. Urz. Woj. Maz z 2007 r. Nr 246, POZ. 7164 z zm.)
  zarządzam co następuje:
  S 1. l. Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Laskowiec w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady
  soleckiej.
  2. Zebranie, 0 którym mowa w ust. I odbędzie się w dniu 25 maja 2024 r. 0 godz. 19:00 w Szkole
  Podstawowej w Laskowcu, ul. Długa 90,07-401 Ostrołęka.
  3. Wybory będą przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Statucie sołectwa Laskowiec,
  przyjętym Uchwałą Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie
  uchwalenia statutów sołectw, załącznik Nr 20.
  S 2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrania zostanie podane do wiadomości mieszkańców
  sołectwa Laskowiec na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przez zamieszczenie ogłoszenia
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu, a także poprzez wywieszenie na tablicach
  ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz w sołectwie Laskowiec, o treści jak w załączniku do niniejszego
  S 3. Wykonanie zarządzenia powierza się wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy Ws obsługi
  organów gminy.
  S 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  ld: 56FfiFED.164E.4BEF-A548-CE244C507A05. Podpisany
  Wójt G

  Bartosz Podolak
  Strona I

  Załącznik do zarządzenia Nr 51/2024
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 7 maja 2024 r.
  Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Laskowiec w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady
  soleckiej.
  Zebranie odbędzie się w dniu 25 maja 2024 r. o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej w Laskowcu, ul. Długa
  90,07-401 Ostrołęka. Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do glosowania mieszkańców sołectwa
  o udział w zebmniu.
  Porządek zebrania wieiskiego:
  l. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór trzyosobov.'ej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady soleckiej oraz jej
  Przewodniczącego.
  4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa.
  5. Przeprowadzenie glosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa Laskowiec,
  ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyniku głosowania.
  6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady soleckiej.
  7. Przeprowadzenie glosowania tajnego nad wyborem członków rady sołeckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa
  Laskowiec, ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników glosowania.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie zebrania.
  ld: 56E67FED-l(AE-4BEF-AS48-CE244CS07Aos. Podpisany
  Wójt G
  Rzekuń
  Bartosz Podolak
  Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 07-05-24 11:56
 • Czas udostępnienia: 08-05-24 11:56

Historia zmian

12318 Modyfikacja Zarządzenie Nr 51/2024 z 29-05-2024 09:25:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
12155 Modyfikacja Zarządzenie Nr 51/2024 z 08-05-2024 11:56:45 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12154 Dodanie Zarządzenie Nr 51/2024 z 08-05-2024 11:56:44 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2