Zarządzenie Nr 52/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Rzekuń w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

 • zarzadzenie52_2024.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 52/2024
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 7 maja 2024 r.
  w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Rzekuń w celu przeprowadzenia
  wyborów sołtysa i rady soleckiej
  Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
  z 2024 r., poz. 40) oraz rozdziału IV 17, 18, 19 i 20 Statutu Sołectwa Rzekuń stanowiącego załącznik nr
  15 2007 r.
  13 do uchwały Nr XV 111/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia
  w sprawie uchwalenia statutów sołectw (Dz. Urz Woj. Maz. z 2007 r. Nr 246, poz. 7164 zpóźn. zm.)
  zarządzam co następuje:
  S 1. l. Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Rzekuń w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady
  soleckiej.
  2. Zebranie, o którym mowa w ust. I odbędzie się w dniu 26 maja 2024 r. o godz. 19:00 w Remizie OSP
  w Rzekuniu, ul. Kościuszki 44 , 07-411 Rzekuń.
  3. Wybory będą przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Statucie sołectwa Rzekuń, przyjętym
  Uchwałą Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia
  statutów sołectw, załącznik Nr 13.
  2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrania zostanie podane do wiadomości mieszkańców
  sołectwa Rzekuń na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przez zamieszczenie ogłoszenia
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu, a także poprzez wywieszenie na tablicach
  ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz w sołectwie Rzekuń, o treści jak w załączniku do niniejszego
  zarządzenia.
  S 3. Wykonanie zarządzenia powierza się wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy dis obsługi
  organów gminy.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  'd: 73FF2561-BBOE47A7-9D72-01BEA3928D40. Podpisany
  Wójt G Rzekuń
  B Wdolak
  Strona I

  Załącznik do zarządzenia Nr 52/2024
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 7 maja 2024 r.
  Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Rzekuń w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady soleckiej.
  Zebranie odbędzie się w dniu 26 maja 2024 r. o godz. 19:00 w Remizie OSP w Rzekuniu,
  ul. Kościuszki 44, 07-411 Rzekuń. Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców
  sołectwa o udział w zebraniu.
  Porządek zebrania wieiskiego;
  l. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej oraz jej
  Przewodniczącego.
  4. Zgłaszanie kandydatów na funkcje sołtysa.
  5. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa Rzekuń,
  ogłoszenie przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyniku glosowania.
  6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady soleckiej.
  7. Przeprowadzenie glosowania tajnego nad wyborem członków rady soleckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa
  Rzekuń, ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników glosowania.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie zebrania.
  ld: 73FF2561-BBOE47A7-9D72-01BEA3Y28D40. Podpisany
  Wójt
  kufi
  Bartosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 07-05-24 15:02
 • Czas udostępnienia: 08-05-24 15:02

Historia zmian

12317 Modyfikacja Zarządzenie Nr 52/2024 z 29-05-2024 09:25:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
12159 Modyfikacja Zarządzenie Nr 52/2024 z 08-05-2024 15:04:42 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
12158 Dodanie Zarządzenie Nr 52/2024 z 08-05-2024 15:04:41 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2