Zarządzenie Nr 53/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Teodorowo w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

 • zarzadzenie_53_2024.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 53/2024
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 7 maja 2024 r.
  w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Teodorowo w celu przeprowadzenia
  wyborów sołtysa i rady soleckiej
  Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40) oraz rozdziału IV S 17, 18, 19 i 20 Statutu Sołectwa Teodorowo stanowiącego załącznik nr
  21 do uchwały Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r.
  w sprawie uchwalenia statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 246, poz. 7164 zpÓŹn. zm.)
  zarządzam co następuje:
  1. l. Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Teodorowo w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady
  soleckiej.
  2. Zebranie, 0 którym mowa w ust. I odbędzie się w dniu 26 maja 2024 r. 0 godz. 16:00
  w Szkole podstawowej w Laskowcu, ul. Długa 90, 07-401 Ostrołęka.
  3. Wybory będą przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Statucie sołectwa Teodomwo,
  przyjętym Uchwałą Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie
  uchwalenia statutów sołectw, załącznik Nr 21.
  2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrania zostanie podane do wiadomości mieszkańców
  sołectwa Teodorowo na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przez zamieszczenie ogłoszenia
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu, a także poprzez wywieszenie na tablicach
  ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz w sołectwie Teodorowo, o treści jak w załączniku do
  niniejszego zarządzenia.
  3. Wykonanie zarządzenia powierza się wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy d/s obsługi
  organów gminy.
  S 4. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
  ld: F2034326-5BCE4FC8-8B97.E68BAA7B5CîD. Podpisany
  Wójt Gm• Rzekuń
  O V,Ć4
  Bartosz Podolak
  Stmna I

  Załącznik do zarządzenia Nr 53/2024
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 7 maja 2024 r.
  Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Teodorowo w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady
  soleckiej.
  Zebranie odbędzie się w dniu 26 maja 2024 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Laskowcu,
  ul. Długa 90, 07-401 OstrołËka. Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do glosowania mieszkańców
  sołectwa o udział w zebraniu.
  porzadek zebrania wieiskiego:
  l. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady soleckiej oraz jej
  Przewodniczącego.
  4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa.
  5. Przeprowadzenie glosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa Teodorowo,
  ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyniku glosowania.
  6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej.
  7. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem członków rady soleckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa
  Teodorowo, ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie zebrania.
  1,1: Podpisany
  Wójt Gmi Rzekuń
  Bartosz Podolak
  Stmna I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 07-05-24 15:06
 • Czas udostępnienia: 08-05-24 15:06

Historia zmian

12316 Modyfikacja Zarządzenie Nr 53/2024 z 29-05-2024 09:25:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
12165 Modyfikacja Zarządzenie Nr 53/2024 z 08-05-2024 15:07:31 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12164 Dodanie Zarządzenie Nr 53/2024 z 08-05-2024 15:07:30 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2