Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania upoważnień dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu 

Zarzadzenie_Nr_54.pdf

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 3 sierpnia 2023 r.
w sprawie nadania upoważnień dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 40 ze zm.), art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r.
poz. 901), art. 178 w związku z art. 176 ustawy z dnia 29 czerwca 201 Ir. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022r. poz. 447 ze zm.), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103
ze zm.), zarządzam co następuje:
1. Upoważniam Panią Łucję Łada — Głównemu specjaliście ds. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Rzekuń postępowań dotyczących:
l. prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
3. prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
wydawania w tych sprawach decyzji,
4. do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego Świadczenia pieniężnego przysługującego
obywatelom Ukrainy ustalenia prawa do tego świadczenia, przekazania informacji o przyznaniu świadczenia,
wydawania w tych sprawach decyzji.
S 2. Upoważniam Panią Izabelę Siennicką — Specjaliście pracy socjalnej do prowadzenia w imieniu
Wójta Gminy Rzekuń postępowań dotyczących:
I. prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
3. prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
wydawania w tych sprawach decyzji.
S 3. Odwołanie niniejszego upoważnienia lub jego ograniczenie możne nastąpić w każdym czasie.
S 4. Ustanie stosunku pracy lub zmiana stanowiska pracy powoduje wygaśnięcie niniejszego upoważnienia.
S 5. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
31.11
mgr Ba Podolak
ld; A6S8DA7F.5B2E-423E-86EF-3DOBFDl DFCA4. Podpisany

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 03-08-23 16:21
 • Czas udostępnienia: 08-08-23 16:21

Historia zmian

8950 Modyfikacja Zarządzenie Nr 54/2023 z 09-10-2023 11:02:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8917 Modyfikacja Zarządzenie Nr 54/2023 z 29-09-2023 14:20:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8261 Modyfikacja Zarządzenie Nr 54/2023 z 08-08-2023 16:25:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8260 Dodanie Zarządzenie Nr 54/2023 z 08-08-2023 16:24:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2