Zarządzenie Nr 54/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 619/3783 położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń, stanowiącej własność Gminy Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem geodezyjnym 622/33

Treść zarządzenia:Zarzadzenie_Nr_54.pdf

ZARZĄDZENIE NR 54/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 9 maja 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym
619/3783 położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń, stanowiącej własność Gminy Rzekuń, przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej, oznaczonej numerem geodezyjnym 622/33.
Na podstawie art. 30 ust. I i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustav,y z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady
Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabyvvania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2008 r., Nr 18, poz. 720), uchwały Nr VII/44/2011 Rady
Gminy Rzekuń z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń
z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niž 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2011 r., Nr 103, poz. 3265) i uchwała Nr XIX/ 121/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia
16 grudnia 201 1 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 629) zarządzam, co następuje:
S 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntową niezabudowaną,
stanowiącą własność Gminy Rzekuń, wymienioną w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
2. Wykaz, o którym mowa w S I podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Rzekuniu, przy ulicy Kościuszki 33, na tablicy ogłoszeń w miejscowości, w której położona jest
nieruchomość, na stronie internetowej Gminy. Informacja o wy,vieszeniu "kazu ukaże się w prasie lokalnej
o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
mgr Bartosz Podolak
ld: ES8D4D85-98F4-416D.A60C-2F58F63F3C19. Podpisany
Strona I

Załącznik do zarządzenia Nr 54/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 9 maja 2024 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej
numerem geodezyjnym 622/33
Nr działki
619/3783
Właściciel,
Nr księgi
wieczystej
Gmina Rzekuń
OSI 0/00032962/5
powierzc
hnia
fiz. w ha
1,8000
Obręb
0016
Rzekuń
Opis nieruchomości
Działka niezabudo wana,
nieogrodzona,
brak bezpośredniego dostępu
do drogi publicznej, brak
uzbrojenia w zasięgu działki
Przeznaczen ie
w planie
m 1 e) scowym
Przeznaczenie w
planie miejscowym:
symbol planu ZL -
las
Forma Zbycia
Na własność
(akt notarialny )
Cena
nieruchomości
netto
81 ooo,oozł
Cena
nieruchomości
brutto (w tym
23 % VA
99 630,00 zł
Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
Art.35. ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
ld: E58D4D85-98F4-416D-A60C-2F58F63F3C19. Podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 09-05-24 14:15
 • Czas udostępnienia: 09-05-24 14:15

Historia zmian

12353 Modyfikacja Zarządzenie Nr 54/2024 z 04-06-2024 14:02:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12352 Modyfikacja Zarządzenie Nr 54/2024 z 04-06-2024 14:02:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
12315 Modyfikacja Zarządzenie Nr 54/2024 z 29-05-2024 09:25:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12170 Modyfikacja Zarządzenie Nr 54/2024 z 09-05-2024 14:20:06 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12169 Dodanie Zarządzenie Nr 54/2024 z 09-05-2024 14:20:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2