Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 

Zarzadzenie_Nr_58.pdf

ZARZĄDZENIE NR 58/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 22 sierpnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Na art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
poz„ 40 ze zm.), art. 35 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gosEX'darce nieruchomościami (Dz. U.
z 2023 r. poz. poz. 344 ze zm. ) oraz uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz Woj. Mazowieckiego
z 2008 r., Nr 18, poz. 720), uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 marca 201 1 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r., Nr 103,
3265) i uchwały Nr XIX/121/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczmy dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2012 r. poz. 629) zarądzam, co następuje:
1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości z zasobu gruntów stanowiących własność Gminy Rzekuń
wymienionych w "kazie, który stanowi załącznik nr I do niniejszego zarządzenia.
S 2. Wykaz, o którym mowa w I podlega wy,vieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Rzekuniu, przy ulicy Kościuszki 33, na tablicy ogłoszeń w miejscowości, w której położona jest
nieruchomość, na stronie internetowej Gminy. Informacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w prasie lokalnej
o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest nieruchomość.
3. Zarządzenie w życie z dniem
ld: 4596E'V\B.538F-4F63-B555-2A7281503F 16. PGvdpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona I

Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2023
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 22 sierpnia 2023 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznacmnej do wydzierżawienia na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym
Czasowe
2
6
Nr
działki
181/2
39/4
118/10
293
896/3
339/6
Nr księgi
wie costej
osło,'00032962/5
osł0/00022508/2
OSIOM015534/1
Ilość
Obręb
0016
Rzekuń
0016
0016
0013
nieruchomości i sposób jej
pojemn ikÓW
zagospcxiarowania
Nieruchomości gruntowe
przeznaczone na
ustawienie pojemników na
zbiórkę odzieży używanej
i innych tekstyliów
2
Susk Nowy
0009
OSIOM081106/5
Laskowiec
0009
OSI 0/00082421/6
Las kowiec
powi erzchnia
ewid. działki
1,1231 ha
1,17ha
0,2000 ha
0,1511 ha
0,20 ha
Powierzchnia do
wydzierżawienia
1,44
1,44 mi
2,88 m2
1,44 m2
1,44 m2
1,44 ma
Stawka czynszu
dzierżawnego
brutto
30,00 zł/m-c
30,00 zł/m-c
30,00 złhn-c
20,00 zł/m-c
20,00 zł,'m-c
20,00 Zł/m-c
Termin wnoszenia
opłat
Do 15-go
każdego miesiąca
płatne z góry
Do 15-go
każdego miesiąca
płatne z góry
Do 15 • go
każdego miesiąca
płatne z góry
Do 15 - go
ka2dego miesiąca
płatne z góry
DO 15 - go
każdego miesiąca
płatne z góry
Do 15-go
każdego miesiąca
płatne z góry
'd: 45%EAAB-s38F-4F63-B555-2A7281503F16. Podpisany

7
9
10
11
110,'2
291/2
353/3
Brak księgi
wieczystej
OSI 0/00080743/5
osł0/00078740/7
OSIO/00081020/8
0005
Dzbenin
0007
Kam ianka
0020
TXice
0011
Nowa Wieś
Wschodnia
0004
Drwęcz
0,2223 ha
0,1600 ha
0,3400 ha
0,3010ha
0,8501 ha
1,44 m'
1,44 m:
1,44 m:
20,00 zł,'m-c
zł/m-c
20,00 zł/m-c
20,00 A'm-c
20,00 zł,'m-c
Do 15-go
każdego miesiąca
płatne z góry
Do 15-go
każdego miesiąca
płatne z góry
DO 15 - go
każdego miesiąca
płatne z góry
Do 15-go
każdego miesiąca
płatne z gów
Do 15 - go
każdego m iesiąca
płatne z góry
Czynsz dzierżawy Emilega waloryzacji przy zastosowaniu Średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa
GUS za rok poprzedni.
Podstawa prawna wywieszenia wykazu: art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 'Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./
mgr Bartosz Podolak
'd: 4596EAAB-538F-4F63-B555-2A7281503F16. Podpisany

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 22-08-23 15:10
 • Czas udostępnienia: 22-08-23 15:10

Historia zmian

8946 Modyfikacja Zarządzenie Nr 58/2023 z 09-10-2023 11:02:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8913 Modyfikacja Zarządzenie Nr 58/2023 z 29-09-2023 14:20:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8647 Modyfikacja Zarządzenie Nr 58/2023 z 25-08-2023 08:56:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
8316 Dodanie Zarządzenie Nr 58/2023 z 22-08-2023 15:13:55 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2