Zarządzenie Nr 58/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_58.pdf

ZARZĄDZENIE NR 58/2024
WOJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia 91/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 września 2020 r. w sprawie
powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności
Na podstawie art. 31 i art 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r.
poz. 609) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) zarządzam, co następuje:
1. W Zarządzeniu Nr 91/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania
koordynatora oraz zespołu ds. dostępności S I ust. I otrzymuje brzmienie:
"l. Powołać zespół mboczy ds. dostępności aătektonicznej, cyfrowej i informatyczno-komunikacyjnej
w następującym składzie:
l) Przewodniczący zespołu - Koordynator ds. dostępności - pani Joanna Małgorzata Wołynek;
2) Członek Zespołu - pan Paweł Mierzejewski;
3) Członek Zespołu - Pan Tomasz Majewski".
2. Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.
S 3. Wykonanie zarządzenia powierza się K001dynatomwi ds. dostępności.
S 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy
Rzekuń z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2020 r. w sprawie powołania
koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.
S 5. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
F2BD8545-E28C4299-B969-03D98936EA24. Podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 15-05-24 14:19
 • Czas udostępnienia: 15-05-24 14:19

Historia zmian

12311 Modyfikacja Zarządzenie Nr 58/2024 z 29-05-2024 09:25:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12270 Modyfikacja Zarządzenie Nr 58/2024 z 23-05-2024 14:15:45 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12214 Modyfikacja Zarządzenie Nr 58/2024 z 15-05-2024 14:21:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12213 Dodanie Zarządzenie Nr 58/2024 z 15-05-2024 14:21:42 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2