Zarządzenie nr 59/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

 • Zarzadzenie_Nr_59_2023.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 59/2023
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 sierpnia 2023 r.
  w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
  publicznej wiadomości.
  Na podstawie art. 114 ustawy zdnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2022 r.,
  poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r., poz.497), art. 30 ust. I usta'" z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (t. j. Dz U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1564) zarządza się, co następuje:
  1. Zapewnia się na terenie Gminy Rzekuń miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:
  I. Urzędowych obwieszczeń
  l) Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  wyborczych stanowi załącznik nr I do zarządzenia.
  2. Urzędowych wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
  l) Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych
  wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wytm•czych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  S 2. l. Umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych w innych miejscach niż wymienione w 1
  ust. 2 pkt. I wymaga uzgodnienia z właścicielem lub m-ządcą nieruchomości.
  2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby mozna je było usunąć bez rmyodowania
  3. plakaty i hasła wybrcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kapmanii
  wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu
  wyborów. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad będą miały zastosowanie przepisy art. 110 7
  Kodeksu
  S 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
  ogłoszeń na terenie gminy Rzekuń, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji
  Publicznej Gminy Rzekuń.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  ld: [X'2s09C8-BDF6-4731-82313-7834172225D8. Podpisany
  Wójt
  Bar
  Rod0łak
  Strona I

 • zalacznik_nr_1.pdf
  Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 59/2023
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 22 sierpnia 2023 r.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne urzędowych obwieszczeń
  L.
  2.
  4.
  5.
  6.
  7.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  wyborczych
  Lokalizac•a
  Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33,
  07-411 Rzekuń
  Mie sce lakatowania
  Tablica informacyjna
  Lokale obwodo ch komis • i borc ch
  Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu, ul. Nowa 7, 07-411 Rzekuń
  Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu, ul. Szkolna l, 07411 Rzekuń
  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Borawem, Borawe 107, 07-411 Rzekuń
  Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie, Dzbenin 6A,
  07-410 Os ka
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach, Ołdaki 8A, 07-411 Rzekuń
  Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Peksy w Laskowcu, Laskowiec ul. Długa
  07-401 os
  Zakład Karny w tulach Starych, Przytu Stare 13 A, 07-411 Rzekuń
  wietlica Gminna, Czarnowiec, ul. Dzikiej Róży 2, 07-411 Rzekuń
  wietlica Gminna, Tobolice 3, 07410 Ostrołęka
  wietlica Gminna Susk No 20, 07-411 Rzekuń
  Swietlica Gminna, Ławy 81, 07-411 Rzekuń
  wietlica Gminna- OSP- Kamianka 4 IB, 07-411 Rzekuń
  Swietlica Gminna, Zabiele 59 A, 07411 Rzekuń
  Swietlica Gminna Susk Stary 9, 07-411 Rzekuń
  wietlica Gminna, Rozwory 38, 07-411 Rzekuń
  wietlica Gminna, Nowa Wieś Wschodnia 27 A, 07—411 Rzekuń
  Podpisany
  mgr Bartosz Podolak
  Strona I

 • zalacznik_nr_2.pdf
  Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2023
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 22 sierpnia 2023 r.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Lp.
  2.
  4.
  6.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  Lokalizac a
  Borawe
  Daniszewo
  Drw cz
  Dzbenin
  Goworki
  Korczaki
  Kamianka
  Laskowiec
  Ła
  Nowa Wieś Wschodnia
  Mie lakatowania
  5 tablic o łoszenio ch
  7 tablic ogłoszeniowych
  2 tablice o łoszeniowe
  3 tablice o łoszeniowe
  5 tablic o łoszenio ch
  I tablica o łoszeniowa
  2 tablice o łoszeniowe
  3 tablice o łoszeniowe
  9 tablic o łoszenio ch
  7 tablic o loszenio ch
  Ołdaki
  prz tu
  Prz tu
  R ozwo
  Rzekuń
  Nowe
  Stare
  3 tablice o
  3 tablice o
  2 tablice o
  4 tablice o
  2 tablice o
  12 tablic o
  3 tablice o
  2 tablice o
  łoszeniowe
  łoszeniowe
  łoszeniowe
  łoszeniowe
  łoszeniowe
  łoszenio ch
  łoszeniowe
  łoszeniowe
  Susk No
  Susk Sta
  Teodorowo
  Tobolice
  Zabiele
  'd: DC2509C8-BDF6-4731-82313-7834172225D8. Podpisany
  II tablico łoszenio ch
  5 tablico łoszeniow ch
  3 tablice o łoszeniowe
  mgr Bartosz Podolak
  Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 23-08-23 08:30
 • Czas udostępnienia: 23-08-23 08:30

Historia zmian

8945 Modyfikacja Zarządzenie Nr 59/2023 z 09-10-2023 11:02:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8912 Modyfikacja Zarządzenie Nr 59/2023 z 29-09-2023 14:20:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
8322 Modyfikacja Zarządzenie Nr 59/2023 z 23-08-2023 09:36:17 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8321 Modyfikacja Zarządzenie Nr 59/2023 z 23-08-2023 09:36:15 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8320 Modyfikacja Zarządzenie Nr 59/2023 z 23-08-2023 08:55:28 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8319 Modyfikacja Zarządzenie Nr 59/2023 z 23-08-2023 08:55:27 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
8318 Modyfikacja Zarządzenie Nr 59/2023 z 23-08-2023 08:52:54 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8317 Dodanie Zarządzenie Nr 59/2023 z 23-08-2023 08:52:50 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2