Zarządzenie Nr 59/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_59.pdf

ZARZĄDZENIE NR 59/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych
przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności
Na podstawie aft. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz.655) oraz 513 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 2011 loku w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzuli tajności
(Dz. U. z 2011 r. poz. 1692 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
1. Powołuję Komisję do przeglądu w Urzșdzie Gminy w Rzekuniu, materiałów zawierających informacje
niejawne w składzie:
1. Sławomir Marek Królak — podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego -
Przewodniczący komisji,
2. Emilia Rogalska — Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych — członek komisji,
3. Anna Malinowska — Zastępca Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych — członek komisji.
S 2. Przeglądowi podlegają wszelkie materiały niejawne o klauzuli „zastrzeżone” oraz jej odpowiedniku
międzynarodowym, a także o klauzuli „poufne”.
3. Przegląd materiałów zawierających informacje niejawne oznaczonych klauzulą „poufne"
i „zastrzeżone" powinien uwzględniać:
l. Sprawdzenie czy przechowywane w Urzędzie Gminy w Rzekuniu dokumenty niejawne spełniają
ustawowe przesłanki ochrony,
2. Przedstawienie stosownych rekomendacji w sprawie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności
w odniesieniu do materiałów zawierających infonnacje niejawne wytworzonych w Urzędzie Gminy
w Rzekuniu lub dla których Urząd Gminy w Rzekuniu jest następcą prawnym i ustalenia, które dokumenty
kwalifikują się do:
l) zniesienia przyznanej klauzuli tajności;
2) dokonania zmiany klauzuli tajności;
3) zachowania przyznanej klauzuli tajności.
S 4. Rekomendacje w sprawie utrzymania, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności na materiałach
zawierających informacje niejawne, komisja sporządza według wzoru stanowiącego załącznik nr I do
niniejszego zarządzenia.
5. Zniesienie lub zmiana klauzuli tajności na otrzymanym z innej jednostki organizacyjnej materiale
niejawnym są możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody na to działanie wydanej przez osobę, która
była uprawniona do podpisania tego materiału niejawnego lub jej przełożonego, albo następcę prawnego tego
S 6. Komisja o której mowa w S l:
1. dokona przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne zxejestrowanych, wytworzonych
i przechowp,'anych w Urzędzie Gminy w Rzekuniu do dnia 3 1 grudnia 2023 r.
2. przedstawi protokół z przeprowadzenia przeglądu wraz z rekomendacją, o której mowa w S4,
w odniesieniu do których materiałów, zawierających informacje niejawne z przyznaną klauzulą tajności,
zasadne jest przedłużenie okresu ich ochrony, dokonanie zmiany klauzuli lub zniesienie klauzuli tajności
w związku z brakiem informacji od wytwórcy o przedłużeniu okresu ochrony bądź istnieniem podstaw do jej
zniesienia w oparciu o przxpisy wydane przez organy władzy państwowej.
ld: 15C91A98-8DC9-4E63-B4C1-DE19197433CD. Podpisany
Strona I

7. 1. Dyspozycje o zmianie lub zniesieniu klauzuli tajności z materiału niejawnego podlegają
ostatecznemu zatwiełdzeniu przez Wójta Gminy Rzekuń, będącego kierownikiem jednostki orgamzacyJnej
w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
2. po zmianie lub zniesieniu klauzuli tajności z materiału niejawnego podejmuje się czynności techniczne
polegające na naniesieniu zmian w oznaczeniu materiału niejawnego, wprowadzeniu zmian w odpowiednich
dziennikach ewidencji, w których ten materiał zarejestrowano oraz na poinformowaniu odbiorców tego
materiału Cieśli został on uprzednio przesłany lub przekazany do innej jednostki organizacyjnej)
o wprowadzonych zmianach lub zniesieniu klauzuli tajności.
3. Upoważniam Panią Emilię Rogalską — Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych do dokonania
zmian i adnotacji na dokumentach nžkomendowanych przez Komisję.
S 8. Oznaczenie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności dokumentu elektronicznego utrwalonego na
informatycznym nośniku danych umieszcza się w metryce tego dokumentu, natomiast kwestię zmiany lub
zniesienia klauzuli tajności z informatycznego nośnika danych rozpatruje się odrębnie — w zależności od ilości
utrwalonych na nim dokumentów elektronicznych i ich klauzul tajności.
S 9. I. Komisja przeprowadzi czynności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
2. Protokół z dokonanych czynności Przewodniczący Komisji przedłoży Wójtowi Gminy Rzekuń
w terminie 14 dni od daty zakończenia prac komisji, nie później jednak niż do dnia 14 lipca 2024 r.
S 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ld: 15C91A98-8DC94E63-B4C1-DE19197433CD. Podpisany
mgr Ba
Podolak
Strona 2

Załącznik do zarządzenia Nr 59/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 15 maja 2024 r.
PROTOKÓL
Z dokonanego przeglądu dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne, wytworzonych
i przechowywanych w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Komisja w składzie:
I. Przewodniczący — Sławomir Marek Królak
2. Członek — Emilia Rogalska
3. Członek — Anna Malinowska
w dniach
dokonała przeglądu dokumentów informacje
niejawne oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki
ochrony określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Przegląd obejmował
dokumenty i materiały niejawne wytworzone do 3 1 grudnia 2023 r.
Komisja przedkłada protokół wraz z wykazem dokumentów i materiałów „zastrzeżonych" z propozycją
utrzymania bądź zniesienia klauzuli tajności tych dokumentów, do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Rzekuń
Podpisy członków komisji:
l. Przewodniczący - .
2. Członek -
3. Członek -
ld: 15C91A98-8DC9-4E63-B4C1-DE19197433CD. Podpisany
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 16-05-24 10:13
 • Czas udostępnienia: 16-05-24 10:13

Historia zmian

12310 Modyfikacja Zarządzenie Nr 59/2024 z 29-05-2024 09:25:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12269 Modyfikacja Zarządzenie Nr 59/2024 z 23-05-2024 14:15:45 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12220 Dodanie Zarządzenie Nr 59/2024 z 16-05-2024 10:15:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2