Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Rzekuniu 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_6.pdf

ZARZĄDZENIE NR 6/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 22 stycznia 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. I lit. E Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
się, co następuje:
S 1. W zarządzeniu Nr 18/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
wprowadza się następujące zmiany: W S 5 SPOSÓB FUNKCJONOWANIA MONITORINGU zmienia się
zapis w pkt 3., który otrzymuje brzmienie: „Zapisy monitoringu przechowywane są do nadpisania nie dłużej
niż 14 dni, z zastrzeżeniem sytuacji, w której nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie prawa lub Wójt powziął wiadomość iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 14 dni
ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania"
S 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
S 3. Zarądzenie wchodzi z dniem podpisania.
ld: D2D8EFBF-F756-41F4-AD41-00F819E56998. Podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 22-01-24 14:19
 • Czas udostępnienia: 22-01-24 14:19

Historia zmian

9529 Modyfikacja Zarządzenie Nr 6/2024 z 22-01-2024 14:45:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9528 Dodanie Zarządzenie Nr 6/2024 z 22-01-2024 14:45:29 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2