Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień  15 października 2023 roku.

Treść zarządzenia: zarzadzenie_nr_63.pdf

ZARZĄDZENIE NR 63/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 4 września 2023 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu polskiej zarządzonymi na dzień IS października 2023 roku
Na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 40 z póżn. zm.) w związku z S 6 ust. 3 Uchwały Nr 63/2023 państwowej Komisji Wyborczej z dnia
17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Polskiej zarządzonych na dzień
15 października 2023 r. zarządzam, co następuje:
S 1. Ustanawiam Pana Tomasza Majewskiego - informatyka Urzędu - koordynatorem gminnym do spraw
informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ido Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządznnych na dzień 1 5 października 2023 r., zwanym dalej „koordynatorem".
S 2. 1. Koordynator jest odpowiedzialny za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej
obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze Gminy Rzekuń.
2. Do zadań koordynatora należy w
l) udział w szkoleniu organizowanym przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce, w tym
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
2) wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego;
3) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do publicznej sieci przesyłania danych;
4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa, w szczególności uwierzytelniania dwuskładnikowego
przy logowaniu do systemu teleinformatycznego oraz zabezpieczenie sprzętu i systemu
teleinformatycznego przed nieuprawnionym dostępem;
5) znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;
6) udział we wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych wyborców glosujących
korespondencyj nie;
7) udział we wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych członków (kandydatów na członków)
obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja ich składów;
8) udział we wprowadzaniu do systemu teleinformatycznego danych o terminach pierwszych posiedzeń oraz
szkoleń obwodowych komisji wyborczych;
9) nadzór nad operatorami informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych — prowadzenie
ewidencji, dystrybucja loginów i haseł oraz szkolenie;
10) dystrybucja oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi dla obwodów offline;
I l) zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu teleinformatycznego oraz meldunków o gotowości do
wyborów delegaturze Krajowego Biura Wyborczego;
12) przygotowanie szablonów formularzy protokołów głosowania w obwcdzie z właściwymi danymi
(wykorzystywanych jako projekty protokołów głosowania, bądź jako protokoły
w sytuacji problemów z systemem teleinformatycznym);
13) przekazanie operatorom informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych nośników
informatycznych, na których powinni oni zapisać pliki z protokołami głosowania w jeżeli
nie zostaną przesłane za pomocą sieci elektmnicznego przekazywania danych;
14) nadzór nad wprowadzaniem do systemu teleinformatycznego danych o liczbie osób ujętych w spisie
wyborców oraz o liczbie kart do glosowania wydanych w trakcie głosowania (frekwencji) oraz danych
z protokołów głosowania w obwodzie;
Strona I
ld: FW13488-60954873-AE74-F94DD911150F. Podpisany

15) EH)twierdzenie zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z danymi
z kopii protokołów głosowania przekazanych przez tę komisję wyborczą;
16) w sytuacji awaryjnej - zapewnienie możliwości wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego
za operatorów obwodowych komisji wyborczych, którzy z różnych przyczyn nie mogli tego dokonać;
17) sygnalizowanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych istotnych ostrzeżeń oraz
niezgodności liczb w protokołach głosowania w obwodzie.
3. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi gminnemu do spraw informatyki.
S 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt G lny kuń
Bartosz Podolak
Strona 2
ld: F9C13488-609s4873-AE74.F94DD911 ISOF. Podpisany

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 04-09-23 15:47
 • Czas udostępnienia: 05-09-23 15:47

Historia zmian

8859 Modyfikacja Zarządzenie Nr 63/2023 z 25-09-2023 12:14:42 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
8767 Modyfikacja Zarządzenie Nr 63/2023 z 11-09-2023 15:53:27 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8766 Dodanie Zarządzenie Nr 63/2023 z 11-09-2023 15:52:32 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.1