Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2024 podmiotów, w których będzie  wykonywana kara ograniczenia wolności  oraz praca społecznie użyteczna 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_67.pdf

ZARZĄDZENIE NR 67/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 26 września 2Cr23 r.
w sprawie wyznaczenia na rok 2024 podmiotów, w których będzie "konywana kara ograniennia
wolności oraz praca użyteczna
Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (DZ. U. z 2023 r., POZ. 40
ze zm.), S 3 ust. I Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia I czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów,
w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz U. Nr 98,
poz. 634), zarządzam, co następuje:
1. Wyznaczam na rok 2024 następujące podmioty, w których wykonywana będzie kara ograniczenia
wolności oraz praca społecznie użyteczna przez skazanych skierowanych przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce:
1) Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu;
2) Dzienny Dom „Senioff”;
3) Żłobek Samorządowy w Rzekuniu;
4) Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu,
5) Szkoła PcNjstawowa im. Ks. Antoniego Pęksy w Laskowcu;
6) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w DrwFzy;
7) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Borawem;
8) Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie;
9) Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu;
10) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ołdakach.
S 2. I. Zobowiązuję Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy do prowadzenia wykazu podmiotów, w których jest
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna według wymogów określonych w
3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia I czerwca 2010 r. w sprawie w których
wykonpvana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz U. Nr 98, poz. 634).
2. Dyrektorów i kierownika wymienionych w I niniejszego zarządzenia zobowiązuje do:
l) wyznaczenia osób odpowiedzialnych kontrolowanie pracy skazanych i przekazanie ich danych
osobwych Dyrektorowi Zakładu Obsługi Gminy.
2) przekazania danych niezbędnych do prowadzenia wykazu, o którym mowa w S 2 ust. 1 niniejszego
zarządzenia i bieżącego ich aktualizowania;
3) przesyłania, raz na pól roku do Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy informacji dotyczących stopnia
realizacji zadań związanych w wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie
użytecznej według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia, w terminie do 5 dnia
miesiąca następującego po upływie danego okresu.
S 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Dyrektorowi Zakładu Obsługi Gminy oraz
kierownikom i dyrektorom pozostałych podmiotów, o których mowa w S 1 pkt 2-9.
4. Zarządzenie w życie z dniem podpisania.
ld: Podpisany
mgr Bartosz Podolak

Załącznik do zarządzenia Nr 67/2023
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 26 września 2023 r.
Informacja dotycząca stopnia realizacji zadań związanych z wykonywaniem kary ograniczenia wolności
oraz pracy społecznie użytecznej za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2()24 r.
(dane proszę narastająco od początku roku)
I. Dane podmiotu sporządzającego informację:
2. Informacja szczegółowa dotycząca realizacji zadania w podmiocie:
- liczba osób skierowanych do wykonywania pracy:
- liczba osób przyjętych do wykonywania pracy: — .
- wyjaśnienie dotyczące przyczyn ewentualnych różnic pomiędzy liczbą osób skierowanych a liczbą osób
przyjętych do wykonywania pracy (nie przedstawiona dotychczas w informacjach za poprzednie półrocze):
- liczba osób aktualnie wykonujących pracę: „
- liczba osób, które zakończyły wykonywanie pracy: — . .
3. Uwagi i wnioski:
ld: Podpisany
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 26-09-23 09:24
 • Czas udostępnienia: 26-09-23 09:24

Historia zmian

8910 Modyfikacja Zarządzenie Nr 67/2023 z 29-09-2023 14:20:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8891 Dodanie Zarządzenie Nr 67/2023 z 28-09-2023 09:27:50 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2