Zarządzenie nr 69/2007 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Rzekuń na 2007 rok w związku z Zarządzeniem Nr 67/2007 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 19 listopada 2007r dotyczącą zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.

Załączniki: 
 • zarzadzenie.69.2007.pdf
  ZARZĄDZENIE Nr 69/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 27 listopada 2007r
  w sprawie zmiany układu urykonawczego budżetu Gminy Rzekuń na 2007 rok w związku z
  Zarządzeniem Nr 67/2007 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 19 listopada 2007r dotyczącą zmiany
  uchwały budżetowej na 2007 rok.
  Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach
  publicznych (Dz.U. Nr 249: poz 2104 ze zm.): w związku z Zarządzeniem Nr 67/2007 Wójta
  Gminy Rzekuń z dnia 19 listopada 2007r dotyczącą zmiany uchwały budżetowej na 2007r —
  Wójt Gminy Rzekuń zarządza, co następuje:
  2
  3
  Dokonuje się zmłan w układzie wykonawczym i wydatków budżetu
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
  Dokonuje się zmian w układzłe urykonawczym urydatków budżetu — zgodnie z
  załącznikiem Nr 2: Nr 3: Nr 4, Nr 5: do niniejszego zarządzenia.
  Dokonuje się zmian w układzłe urykonawczym i wydatków w zakresie zadań
  zleconych — zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządenia_
  Przekazuje się jednostkom organizacyjnym informację o zmienionych kwotach i
  u-ydatków uynikających z S 1
  Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy
  Zarządzenie wchodzi w žy:ie z dniem podpisania i w roku budžetouym 2007 _
  Wój t Gminy
  inż. Bogusław Tyszka

 • zarzadzenie.69.2007.zal1.pdf
  Zał. Nr 1
  do Zarządzenia Nr 69/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 27 listopada 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Urząd Gminy Rzekuń
  Plan dcx:hodów i wydatków
  -wg.Za1.Nr1
  Rozdz
  Dział
  01095
  201
  401
  41
  412
  443
  750
  75011
  201
  401
  41
  412
  85219
  203
  85295
  203
  85195
  201
  85415
  203
  90015
  427
  430
  Dochody
  zwiększ.
  zmniejsz.
  W datki
  Treść
  Pozostała działalność
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  ealizację zadań biezących z zakresu
  dmłnistracji rządowej oraz innych zadań
  leconych gminom ustawami
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  kładki na ubezpieczenia społeczne
  kładki na Fundusz Pracy
  Różne opłaty i składki
  dministrac• ubliczna
  Urzędy wojewódzkie
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  ealizację zadań biezących z zakresu
  dmłnistracji rządowej oraz innych zadań
  leconych gminom ustawami
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  kładki na ubezpieczenia społeczne
  kładki na Fundusz Pracy
  środki pomocy społecznej
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  ealizację własnych zadań bieżących gmin
  Pozostała działalność
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  ealizację własnych zadań bieżących gmin
  Pozostała działalność
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  ealizację zadań bieżących z zakresu administracj
  owej oraz innych zadań zleconych gminie
  stawami
  Eduka •nao ieka
  chowawcza
  Pomoc materialna dla uczniów
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  ealizację własnych zadań bieżących gmin
  świetlenie ulic, placów i dróg
  akup usług remontowych
  ku usłu ozosta ch
  ółem
  34 466,0
  34 466,0
  2 833 0
  2 833,0
  2 833,0
  10 ooo,o
  10 ooo,o
  52,0
  52,0
  7 1280
  7 128,0
  7 128,0
  54 479,0
  233,00
  233,00
  233,00
  ksz_
  34 466,00
  565,00
  97,00
  14,00
  33 790,00
  2 833 00
  2 833:00
  2 368,00
  407,00
  58,00
  9 000:00
  9 000:00
  46 299,00
  me sz.
  g OOO,OO
  g OOO,OO
  9 ooo,oo


 • zarzadzenie.69.2007.zal2.pdf
  Zał. Nr 2
  do Zarządzenia Nr 69/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 27 listopada 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu — wg. Zał. Nr 3
  Plan wydatków
  Rozdz
  Dział
  85219
  401
  85295
  311
  430
  85195
  430
  W datki
  Treść
  środki pomocy społecznej
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  Pozostała działalność
  wiadczenia społeczne
  kup materiah5w i wyposażenia
  kup usług pozostałych
  Pozostała działalność
  kup usług pozostałych
  gółem
  24 900,0
  16 900,0
  8 ooo,o
  52,0
  52,0
  24 952,0
  mnie sz
  233:00
  233:00
  14 goo,oo
  14 goo,oo
  15 133,00


 • zarzadzenie.69.2007.zal3.pdf
  Zał. Nr 3
  do Zarządzenia Nr 69/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 27 listopada 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Plan wydatków
  Rozdz
  Dział
  80101
  421
  426
  430
  wg. Zał. Nr 7
  W datki
  zni ksz mnłe-sz
  Treść
  zkoły
  kup materiah5w i wyposażenia
  kup energii
  ku usłu ozosta ch
  ółem
  6 ooo,o
  6 ooo,o
  6 ooo,o
  6 ooo,oo
  3 ooo,oo
  3 ooo,oo
  6 ooo,oo


 • zarzadzenie.69.2007.zal4.pdf
  Zał. Nr 4
  do Zarządzenia Nr 69/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 27 listopada 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Szkoła Podstawowa w Ołdakach — wg. Zał. Nr 8
  Plan wydatków
  Rozdz
  Dział
  80101
  421
  430
  Treść
  zkoły
  kup materiah5w i wyposażenia
  ku usłu ozosta ch
  ółem
  zwł
  W datki
  ksz mnłe-sz
  1 500,0
  1 500,0
  1 500,0
  1 500,00
  1 500,00
  1 500,00


 • zarzadzenie.69.2007.zal5.pdf
  Zał. Nr 5
  do Zarządzenia Nr 69/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 27 listopada 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Zakład Obsługi Szkól i Przedszkoli w Rzekuniu — wg. Zał. Nr 13
  Plan wydatków
  Rozdz
  Dział
  85415
  324
  Treść
  Eduka •nao ieka
  chowa
  Pomoc materialna dla uczniów
  typendia dla uczniów
  gółem
  W datki
  zni ksz
  280
  7 128,0
  7 128,0
  7 128,0 • zarzadzenie.69.2007.zal6.pdf
  Zał. Nr 6
  do Zarządzenia Nr 69/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 27 listopada 2007r
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
  ustawami w 2007 r. - wg. Zał. Nr 2
  Dział
  010
  15
  Rozdział
  01095
  2010
  4010
  4110
  4120
  4430
  75011
  2010
  Dotacje
  ogółem
  34 466,00
  34 466,00
  34 466,00
  2 833,0
  2 833,00
  2 833,00
  Wydatki
  ogółem
  (6+10)
  34 466,00
  34 466,00
  565,00
  14,00
  33 790,00
  2 833,00
  świadczenia
  społeczne
  w złotych
  Wydatki
  majątkowe
  Wydatki
  bieżące
  34 466,00
  34 466:00
  565:00
  14:00
  33 790:00
  2 833,0
  2 833:00
  z tego:
  w tym:
  pochodne od
  wynagrodzenia
  wynagrodzeń
  565,0
  565,0
  565,0
  2.368,
  2.368,0
  111,00
  111,00
  97,00
  14,0
  465,
  465,0
  Strona 1

  851
  85195
  Ogółem
  4010
  4110
  4120
  2010
  4300
  52,
  52,00
  52,00
  37.351,00
  2 368,00
  407,00
  58,00
  52,
  52,00
  52,00
  37 351,00
  2 368:00
  407:00
  58:00
  52,0
  52:00
  52:00
  31 351,0
  Strona 2
  2 368,0
  2933,
  407,00
  58,00
  576,

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 16-05-23 14:09
 • Czas udostępnienia: 16-05-23 14:09

Historia zmian

7940 Modyfikacja Zarządzenie nr 69/2007 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6427 Modyfikacja Zarządzenie nr 69/2007 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
 3. Pola dodatkowe
1671 Modyfikacja Zarządzenie nr 69/2007 z 16-05-2023 14:09:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Data opublikowania
 3. Pola dodatkowe
1670 Modyfikacja Zarządzenie nr 69/2007 z 16-05-2023 14:09:33 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Pola dodatkowe
174 Dodanie Zarządzenie nr 69/2007 z 15-05-2023 12:28:42 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2