Zarządzenie nr 72/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Borawem 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_72.pdf

ZARZĄDZENIE NR 72/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 17 czenvca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orla
Białego w Borawem
Na podstawie art. 26 ust. I i art. 30 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy zdnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 63 ust. I i 10 w zw. z aft. 29 ust. I pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 737 ze zm.), oraz rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ze zm.) w zw. z ITzporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia I I sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kiemvnicze w publicznym przedszkolu,
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.
z 2023 r. poz. 2578 ze zm.)zarządza się, co następuje:
S 1. l. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Orła Białego w Borawem,
Borawe 107, 07-411 Borawe.
2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Postępowania konkułsowe zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z II sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki
oraz trybu pracy komisji konkursowej, przeprowadzi powołana odrębnym zarządzeniem komisja konkursowa.
3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu, i na tablicy
ogłoszeń.
S 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2B805BA8-023D-4989-8E94-F05703CE42C5. podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona I

Załącznik do zarządzenia Nr 72/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 17 czerwca 2024 r.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Rzekuń ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoty Podstawowej im. Orla Białego
w Borawem.
Organ prowadzący: Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Borawem, Borawe
107, 07-411 Borawe.
I. Wymagania na stanowisko dyrektora
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Sl, S2, 56 lub S 12
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia I I sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym
przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2578 ze zm.).
II. Wymagane dokumenty
Oferty osób przystepujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wskazane w 1 ust. 2 pkt 4
łozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie legulaminu konkursu na
stanowisko dyłektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r.
POZ. 1428):
I. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Borawem,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania do korespondencji),
4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: Świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu
lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub Świadectw•a ukończenia studiów podyplomowych,
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6. w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o któłym mowa w ustawie z dnia 7 października
1999 r. o języku polskim (Dz U. z 2021 r. poz. 672) lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, na kierunku filologia polska lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwvvskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
[d: 2B805BA8-023D-4989-8E94-F05703CE42C5. Podpisany
Strona I

8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
Środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104 ze zm.),
11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. I i 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora
publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był
prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Kafla Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, mowa w aft. 276
ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze
zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 140 ust. I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Pławo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.),
15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych.
Na żądanie komisji konkursowej, kandydat obowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów, których
kopie zawiera oferta.
III. Sposób i termin składania ofert
l. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dylŔtora Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Borawem” do dnia 02.07.2024 r.:
- bezpośrednio w Centnłm Usług Wspólnych w Rzekuniu, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń w godzinach
urzędowan i a,
- lub przesłać pocztą na ten
2. W konkursie nie dopuszcza się składania ofen w postaci elektronicznej.
3. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy data dołvczenia przesyłki do
Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu.
IV. Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania
konkursowego
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rzekuń. O terminie i miejscu
przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.
ld: 2B80SBA8-023D-4989-8E94-F05703CE42C5. Podpisany
Strona 2

klauzula_informacyjna_RODO.pdf

Informacja 0 przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na stanowisko dyrektora
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne mzporządzenie 0 ochronie danych) — zwanego dalej: RODO zawiadamiam, Że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń (zwany dalej
„Administratorem");
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w
sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Kontakt jest możliwy pod adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Dane osobowe Są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. I lit. c RODO (w przypadku danych osobowych zwykłych) — w celu wykonania
prawnego obowiązku;
b) art. 9 ust 2 lit. b RODO (w przypadku danych osobowych szczególnej kategorii) — w celu
wypełnienia obowiązków prawnych przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia
społecznego i ochmny socjalnej w związku z:
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia II sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publiczną szkole
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2023 r. poz. 2578 ze zm.)
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 1 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,
publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 ze zm.)
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
4) Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane (tj. po zakończeniu
postępowania konkursowego) będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących
u Administratora.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w operatorzy pocztowi, a także podmioty
świadczące na rzecz administratora usługi prawne.
6) Przysługuje Państwu prawo:
a) potwierdzenia przetwarzania, dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą oraz informacji, 0 których mowa w art. 15 ust. I RODO,
b) żądania sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych osobowych,
korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
7) Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.
8) Państwa dane nie Są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w
rozumieniu RODO.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych skutkowałoby
niedopuszczeniem kandydata do konkursu.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 18-06-24 12:55
 • Czas udostępnienia: 18-06-24 12:55

Historia zmian

12416 Dodanie Zarządzenie Nr 72/2024 z 18-06-2024 13:06:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2