Zarządzenie nr 73/2007 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Rzekuń na 2007 rok w związku z Uchwałą nr XXIII/84/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 r. dotyczącą zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.

Załączniki:
 • zarzadzenie.73.2007.pdf
  ZARZĄDZENIE Nr 73/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 grudnia 2007r
  w sprawie zmiany układu urykonawczego budżetu Gminy Rzekuń na 2007 rok w związku z
  Uchwałą Nr XXIII/84/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 gmdnia 2007r dotyczącą zmiany
  uchwały budżetowej na 2007 rok.
  Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach
  publicznych (Dz.U_ Nr 249: poz. 2104 ze zm.): w związku z Uchwałą Nr XXIII/84/2007 Rady
  Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007r dotyczącą zmiany uchwały budżetowej na 2CH37r — Wójt
  Gminy Rzekuń zarządza: co następuje:
  2
  3
  Dokonuje się zmłan w układzie wykonawczym i wydatków budżetu
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
  Dokonuje się zmian w układzłe urykonawczym •,vydatków budżetu — zgodme z
  załącznikiem Nr 2: Nr 3, Nr 4: Nr 5: Nr 6, Nr 7: Nr 8: Nr 9: Nr 10, Nr 11 do niniejszego
  zarządzeni a.
  Dokonuje się zmian w układzłe urykonawczym i wydatków w zakresie zadań
  zleconych — zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządenia_
  Przekazuje się jednostkom organizacyjnym informację o zmienionych kwotach i
  u-ydatków wynikających z S 1
  Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy
  Zarządzenie wchodzi w žy:ie z dniem podpisania i w roku budžetouym 2007 _
  Wój t Gminy
  inż. Bogusław Tyszka

 • zarzadzenie.73.2007.zal1.pdf
  Zał Nr 1
  do Zarządzenia Nr 73/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 grudnia 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Urząd Gminy Rzekuń
  Plan dochodów i wydatków
  -wg.Za1.Nr1
  Dochody
  zwiększ
  216 220 oo
  216 220,00
  216 220,00
  27 280,00
  27 280,00
  W datki
  Dział Rozdz
  01010
  600
  60016
  700
  70005
  71014
  75022
  75023
  75075
  75414
  75615
  T reść
  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
  6050 datki inwestycyjne jednostek budzetowych
  rans orti laczność
  Drogi publiczne gminne
  4300 akup usług pozostałych
  6050 datki inwestycyjne jednostek budżetowych
  Gos odarka mieszkaniowa
  Gospodarka gruntami i nieruchomościami
  0770 płw.ry z tytułu odpłatnego nabycia prawa
  ości oraz prawa uzytkowania wieczystego
  nieruchomości
  4300 akup usług pozostałych
  Opracowania geodezyjne i kartograficzne
  4300 akup usług pozostałych
  Rady gmin
  3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych
  4210 akup materiałów i wyposażenia
  4410 Podróże służbowe krajowe
  Urzędy gmin
  4120 Składki na Fundusz Pracy
  4140 płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
  Osób Niepełnosprawnych
  4210 akup materiałów i wyposażenia
  4300 akup usług pozostałych
  Promocja jednostek samorzadu terytorialnego
  4210 akup materiałów i wyposażenia
  Bez ieczeństwo ubliczne i ochrona
  Obrona cywilna
  4170 bezosobowe
  4300 akup usług pozostałych
  ph,qvy z podatku rolnego, podatku leśnego,
  cd czynności cywilnoprawnych: podał
  i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
  dnostek organizacyjnych
  2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
  realizację zadań bieżących jednostek sektora
  lnansów publicznych
  zwi ksz
  38 800,0
  38 800,0
  20 000 0
  20 ooo,o
  14 700,0
  5 300,0
  4 ooo,o
  4 ooo,o
  20 ooo,o
  20 ooo,o
  15 ooo,o
  10 ooo,o
  s ooo,o
  19 ooo,o
  5 ooo,o
  1 ooo,o
  13 ooo,o
  500 0
  500,0
  500,0
  mnie sz
  2 ooo,o
  2 ooo,o
  19 00010
  19 00010
  5 ooo,o
  5 ooo,o
  500 0
  500,0
  500,0

  75801
  80195
  852
  85215
  900
  90095
  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednoste
  samorządu terytorialnego
  2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
  Pozostała działalność
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  realizację własnych zadań bieżących gmin
  Pomoc s eczna
  Dodatki mieszkaniowe
  3110 Swiadczenia społeczne
  Gos odarka komunalna i ochrona środowisk
  Pozostała działalność
  4300 akup usług pozostałych
  O ólem
  40 ooo,oo
  40 ooo,oo
  2 754,00
  2 754,00
  286 254,00
  20 000 0
  20 ooo,o
  20 ooo,o
  137 300,0
  28 000 0
  28 000:0
  28 000:0
  54 500,0


 • zarzadzenie.73.2007.zal2.pdf
  Zał Nr2
  do Zarządzenia Nr 73/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 grudnia 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu — wg. Zał. Nr 3
  Plan wydatków
  Rozdz
  Dział
  85212
  4280
  4300
  85219
  4010
  4110
  4120
  Treść
  wiadczenła rodzinne, zaliczka alimentacyjna
  raz składki na ubezpieczenia emerytalne i
  entowe z ubezpieczenia społecznego
  akup usług zdrowotnych
  kup usług pozostahŕch
  środki pomocy społecznej
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  kładki na ubezpieczenia społeczne
  kładki na Fundusz Pracy
  gółem
  zwł
  Wydatki
  ksz
  mnie z.
  150,00
  150,oo
  2 600,00
  2 300,00
  300,00
  2 750,00
  150,0
  150,0
  2 600,0
  2 600,0
  2 750,0


 • zarzadzenie.73.2007.zal3.pdf
  Zał. Nr 3
  do Zarządzenia Nr 73/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 grudnia 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Szkoła Podstawowa w Borawem — wg. Zał. Nr 4
  Wydatki
  zwi ksz
  Plan wydatków
  Rozdz
  Dział
  80101
  401
  4110
  4120
  80103
  3020
  4010
  4110
  4120
  80195
  4240
  Treść
  koły podstawowe
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  kładki na ubezpieczenia społeczne
  kładki na Fundusz Pracy
  ddziah,' przedszkolne w szkołach
  ydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  kładki na ubezpieczenia społeczne
  kładki na Fundusz Pracy
  ozostała działalność
  kup pomocy naukowych, dydaktycznych i
  ksiažek
  ółem
  11 200,00
  g 800,00
  1 200,00
  200,00
  650,00
  150,00
  450,00
  50,00
  170,00
  170,00
  12 020,oo


 • zarzadzenie.73.2007.zal4.pdf
  Zał. Nr 4
  do Zarządzenia Nr 73/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 grudnia 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Szkoła Podstawowa w Drwęczy — wg. Zał. Nr 5
  Plan wydatków
  Rozdz
  Dział
  80101
  401
  80195
  424
  Treść
  koły podstawowe
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  ozostała działalność
  kup naukowych, dydaktycznych i
  ksiažek
  gółem
  Wydatki
  zwł ksz_
  4 000:00
  4 000:00
  114,00
  114,00
  4 114,00


 • zarzadzenie.73.2007.zal5.pdf
  Zał. Nr S
  do Zarządzenia Nr 73/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 grudnia 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Szkoła Podstawowa w Dzbeninie— wg. Zał. Nr 6
  Plan wydatków
  Rozdz
  Dział
  80101
  3020
  4010
  4110
  4120
  80103
  3020
  4010
  80195
  4240
  Treść
  koły podstawowe
  ydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  kładki na ubezpieczenia społeczne
  kładki na Fundusz Pracy
  ddziah,' przedszkolne w szkołach
  ydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  ozostała działalność
  kup naukowych, dydaktycznych i
  ksiažek
  gółem
  Wydatki
  zw- ksz
  23 750,00
  1 800,00
  18 goo,oo
  2 750,00
  300:00
  2 160,00
  10,00
  2 150,00
  180:00
  180,00
  26 090,oo


 • zarzadzenie.73.2007.zal6.pdf
  Zał. Nr 6
  do Zarządzenia Nr 73/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 grudnia 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Szkoła Podstawowa w Laskowcu — wg. Zał. Nr 7
  Plan wydatków
  Rozdz
  Dział
  80101
  3020
  401
  80103
  3020
  4010
  4110
  80195
  4240
  Treść
  koły podstawowe
  ydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  ddziah,' przedszkolne w szkołach podstawov.yc
  ydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  kładki na ubezpieczenia społeczne
  ozostała działalność
  kup pomocy naukowych, dydaktycznych i
  ksiažek
  gółem
  Wydatki
  zw- ksz
  11 goo,oo
  3 100,00
  8 800,00
  650,00
  150:00
  400:00
  100:00
  25000
  250,00
  12 800,00


 • zarzadzenie.73.2007.zal7.pdf
  Zał. Nr 7
  do Zarządzenia Nr 73/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 grudnia 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Szkoła Podstawowa w Ołdakach — wg. Zał. Nr 8
  Plan wydatków
  Rozdz
  Dział
  80101
  3020
  4010
  4110
  4120
  80103
  3020
  4110
  80195
  4240
  Treść
  koły podstawowe
  ydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  kładki na ubezpieczenia społeczne
  kładki na Fundusz Pracy
  ddziah,' przedszkolne w szkołach
  ydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
  kładki na ubezpieczenia społeczne
  ozostała działalność
  kup naukowych, dydaktycznych i
  ksiažek
  gółem
  Wydatki
  zw- ksz
  26 550,00
  2 400,00
  23 ooo,oo
  1 050,oo
  100:00
  390:00
  140:00
  250,00
  350:00
  350,00
  27 290,00


 • zarzadzenie.73.2007.zal8.pdf
  Zał. Nr 8
  do Zarządzenia Nr 73/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 grudnia 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Szkoła Podstawowa w Rzekuniu — wg. Zał. Nr 9
  Plan wydatków
  Rozdz
  Dział
  80101
  3020
  4010
  4110
  4120
  80195
  424
  Treść
  koły podstawowe
  ydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  kładki na ubezpieczenia społeczne
  kładki na Fundusz Pracy
  ozostała działalność
  kup naukowych, dydaktycznych i
  ksiažek
  gółem
  Wydatki
  zw- ksz
  58 300,00
  2 850,00
  so 500,00
  4 700,00
  250,00
  740:00
  740:00
  59 040,oo


 • zarzadzenie.73.2007.zal9.pdf
  Zał. Nr g
  do Zarządzenia Nr 73/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 grudnia 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu — wg. Zał. Nr 11
  Plan wydatków
  Rozdz
  Dział
  80104
  302
  4010
  4110
  4120
  Wydatki
  Treść
  wi ksz
  rzedszkola
  ydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  kładki na ubezpieczenia społeczne
  kładki na Fundusz Pracy
  gółem
  łg 150,00
  1 700,00
  15 500,00
  1 700,00
  250,00
  19 150,00


 • zarzadzenie.73.2007.zal10.pdf
  Zał. Nr 10
  do Zarządzenia Nr 73/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 grudnia 2007r
  Układ wykonawczy budżetu na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Gimnazjum w Rzekuniu — wg. Zał. Nr 12
  Plan wydatków
  Rozdz
  Dział
  BOI 10
  302
  4010
  4110
  4120
  80195
  424
  Treść
  Imnazja
  ydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  kładki na ubezpieczenia społeczne
  kładki na Fundusz Pracy
  ozostała działalność
  kup naukowych, dydaktycznych i
  ksiažek
  gółem
  Wydatki
  zwi ksz
  sg 400,00
  5 100,00
  46 ooo,oo
  7 500,00
  800,00
  950,00
  950,00
  60 350,00


 • zarzadzenie.73.2007.zal11.pdf
  Zał. Nr 11
  do Zarządzenia Nr 73/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 grudnia 2007r
  Układ wykonawczy na 2007r
  Jednostka organizacyjna — Zakład Obsługi Szkól i Przedszkoli w Rzekuniu — wg. Zał. Nr 13
  Plan wydatków
  Rozdz
  Dział
  BOI 13
  401
  4110
  4120
  4170
  4300
  4440
  80195
  401
  4110
  4300
  Wydatki
  Treść
  owoženie uczniów do szkół
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  kładki na ubezpieczenia społeczne
  kładki na Fundusz Pracy
  ynagrodzenia bezosobowe
  kup usług pozostahŕch
  pisy na zakładowy fundusz świadczeń
  ocjalnych
  ozostała działalność
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  kładki na ubezpieczenia społeczne
  kup usług pozostahŕch
  ółem
  wi ksz
  10 ooo,oo
  10 ooo,oo
  1 ooo,oo
  goo,oo
  1 oo,oo
  11 ooo,oo
  mnie z.
  27 400,0
  16 500,0
  s ooo,o
  600,0
  4 900,0
  400,0
  1 ooo,o
  1 ooo,o
  28 400,0


 • zarzadzenie.73.2007.zlecone.pdf
  Zał. Nr 12
  do Zarządzenia Nr 73/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 grudnia 2007r
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
  ustawami w 2007 r. - wg. Zał. Nr 2
  Dział Rozdział
  75414
  4170
  4300
  85
  85212
  4280
  4300
  Ogółem
  Dotacje
  ogółem
  Wydatki
  ogółem
  (6+10)
  0,00
  500,00
  -500,00
  o,
  150,00
  -150,00
  0,00
  Wydatki
  bieżące
  z tego:
  w tym:
  pochodne od
  wynagrodzenia
  wynagrodzeń
  świadczenia
  społeczne
  w złotych
  Wydatki
  majątkowe
  0:00
  500:00
  -500,00
  0:00
  150:00
  -150:00
  Strona 1

  Strona 2

 • Czas wytworzenia: 16-07-24 04:54
 • Czas udostępnienia: 16-07-24 04:54

Historia zmian

7938 Modyfikacja Zarządzenie nr 73/2007 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6425 Modyfikacja Zarządzenie nr 73/2007 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
176 Dodanie Zarządzenie nr 73/2007 z 16-05-2023 12:43:00 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2