Zarządzenie nr 74/2007 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.

Załączniki:
 • zarzadzenie.74.2007.pdf
  ZARZĄDZENIE Nr74/2007
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 18 grudnia 2007r_
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
  Na podstawie alt. 188 ust. 1 pkt_l ustovy z dnia 30 czenvca 2005r
  o finansach publicznych Dz. U Nr 249, poz 2104 ze zm./ i 10 Uchwały Nr Rady
  Gminy Rzekuń z dnia 12 stycznia 2007r_ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok
  zarządzam, co następuje;
  Dokonać zmian w budżecie Gminy na 2007 rok;
  a zmniejszając ogółem o
  w tym zadania zlecone o
  b/ zmniejszając urydatki ogółem o
  w tym zadania zlecone o
  220.780,00 zł
  220.780,00 zł
  220.780,00 zł
  220.780,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do Zarządzenia.
  Budżet po zmianach, o których mowa w ust 1 będzie •wy•nosił,
  2.
  2.
  a/ po stronie dochodów
  w tym zadania zlecone
  b/ po stronie •wydatków
  w tym zadania zlecone
  18.785.040,00zł
  2.935.637,00zł
  23.098.808,00zł
  2.935.637,00zł
  Zarządzeme wchodzi w życie z dniem podpisania i w roku budžeto•wym 2007.
  Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów
  prawa mł ejscowego_
  Wójt Gminy

 • zarzadzenie.74.2007.zal1.pdf
  Zał. Nr 1
  Do Zarządzenia Nr 74/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  Z dnia 18 rudnia 2007r
  Dochody
  W datki
  I ksz
  zmniejsz.
  mnie sz.
  Rozdz
  Dział
  750
  75095
  Treść
  dministrac•a ubliczna
  Pozostała dziaHność
  4210 kup materiałów wyłM)saženia
  4430 Różne opłaty i składki
  80101
  4210
  4260
  4270
  4300
  4370
  zkoły
  kup materiałów i wyłM)saženia
  kup energii
  akup usług remontowych
  kup usług pozostahŕch
  płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  elefonii stacjonarnej
  4410 Podróże służbowe krajowe
  4430
  80103
  401
  80104
  421
  4240
  4270
  4350
  4370
  óžne opłaty i składki
  ddziah,' przedszkolne w szkołach pcKlstawowych
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  rzedszkola
  kup materiałów i wyłM)saženia
  akup pomocy naukowych, dydaktycznych i
  Siąžek
  akup usług remontowych
  kup usług dostępu do sieci internet
  płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  elefonii stacjonarnej
  BOI 10
  4410 Pchdróže służbowe krajowe
  4740 akup materiałów papiem czych do sprzętu
  rukarskłego i urzadzefi kserograficznych
  475 akup akcesoriów komputerowych: w tym
  rogramów i licencji
  Imnazja
  4210 kup materiałów i wyłM)saženia
  4300 kup usług pozostahŕch
  4410 Pcdróže służbowe krajowe
  1 500,00
  1 500,00
  10 500,00
  g 500,00
  1 ooo,oo
  2 500,00
  2 500,00
  4 250,00
  2 250,00
  2 ooo,oo
  2 650,00
  1 300,00
  1 350,00
  800,00
  800,00
  4750
  BOI 14
  4210
  4270
  4740
  85212
  201
  31
  akup akcesoriów komputerowych w tym
  rogramów i licencji
  spohy obsługi ekonomiczno - administracyjnej
  kup materiałów i wyłM)saženia
  akup usług remontowych
  akup materiałów papiem czych do sprzętu
  rukarskiego urzadzeń kserograficznych
  wiadczenła rodzinne, zaliczka alimentacyjna
  raz składki na ubezpieczenia emerytalne i
  entowe z ubezpieczenia społecznego
  otacje celowe otrzymane z budżetu państwa
  a realizację zadań bieżących z zakresu
  dministracji rządowej oraz innych zadań
  leconych gminie ustawami
  adczenia W)łeczne
  220 ooo,oo
  220 ooo,oo
  1 500,00
  1 500,00
  10 500:00
  6 300,00
  1 000100
  800,00
  1 900,00
  500:00
  2 500,00
  2 500,00
  4 250,00
  900,00
  500:00
  1 500,00
  150,00
  700,00
  500,00
  1 300,00
  1 350,00
  800,00
  400,00
  400,00
  220 000:00
  202 000100

  411
  4210
  424
  4300
  kładki na społeczne
  kup materiałów
  akup pomocy naukowych, dydaktycznych i
  Siąžek
  kup usług pozostahŕch
  4410 Podróże służbowe krajowe
  4740 akup materiałów papiem czych do sprzętu
  475
  85213
  201
  rukarskiego urzadzeń kserograficznych
  akup akcesoriów komputerowych, w tym
  rogramów i licencji
  kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
  a osoby pobierające niektóre świadczenia z
  mocy społecznej oraz niektóre świadczenia
  odzinne
  otacje celowe otrzymane z budżetu państwa
  a realizację zadań bieżących z zakresu
  dministracji rządowej oraz innych zadań
  leconych gminie ustawami
  2130
  ółem
  780,00
  780,00
  220 780,00
  22 200,00
  12 000:00
  1 700,00
  1 000100
  500,00
  700,00
  1 000100
  1 100,00
  780,00
  780,00
  242 980,00


 • zarzadzenie.74.2007.zal2.pdf
  Zał. Nr 2
  Do Zarządzenia Nr. 74/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  Z dnia 18 grudnia 2007r.
  Dział
  85
  Rozdz.
  85212
  85213
  ZADANIA ZLECONE
  Treść
  Pomoc s eczna
  Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I
  rentowe z ubezpieczenia społecznego
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
  na realizację zadań bieżących z zakresu
  administracji rządowej oraz innych zadań
  econych gminie ustawami
  3110 świadczenia społeczne
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
  4210 akup materiałów i wyposażenia
  4240 kup pomocy naukowych, dydaktycznych i
  książek
  4300 akup usług pozostałych
  4410 Podróże służbowe krajowe
  4740 kup materiah5w papierniczych do sprzętu
  rukarskiego i urzadzeń kseruraficznych
  4750 kup akcesoriów komputerowych, w tym
  programów i licencji
  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
  osoby pobierające niektóre świadczenia z
  pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
  rodzinne
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
  na realizację zadań bieżących z zakresu
  administracji rządowej oraz innych zadań
  econych gminie ustawami
  2130
  O ólem
  Dochody
  zmniejsz.
  220 780 oo
  220 000:00
  220 ooo,oo
  780,00
  780,00
  220 780,00
  W datki
  me sz
  220 780 oo
  220 ooo,oo
  202 ooo,oo
  12 ooo,oo
  1 700,00
  1 ooo,oo
  500,00
  700,00
  1 ooo,oo
  1 100,00
  780,00
  780,00
  220 780,00


 • Czas wytworzenia: 14-06-24 15:45
 • Czas udostępnienia: 14-06-24 15:45

Historia zmian

7939 Modyfikacja Zarządzenie nr 74/2007 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6426 Modyfikacja Zarządzenie nr 74/2007 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
175 Dodanie Zarządzenie nr 74/2007 z 16-05-2023 12:43:00 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2