Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_75.pdf

klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_w_procesie_rektutacyjnym_w_Urzedzie_Gminy_w_Rzekuniu.pdf

KLAUZULA INFORMACYJN A
dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Sgnowni Państwo zgodnie z art. 13. RODOI informuiemy. że:
a) Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Urząd Gminy w Rzekuniu,
adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
b) Administrator wyznaczy/ Inspektom Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowFh za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
c) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. I lit. a) i c) oraz art. 9
ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacjq przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 2] listopada 2008 o pracownikach samorzqdowych. Dane osobowe
kandydatów do pracy sq przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
d) Dane osobowe mogq być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a
także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przenvarzania danych w
związku z realizacjq usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcq Świadczącym usługę z ochmny danych osobowych);
e) Adminislrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
m iędzynarodowej;
t) Majq Państwo pawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
I Państwa dane osobowe będq przechowywane przez Okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy,
nie dłużej niż pzez okres 2 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło zakończenie procedury
naboru.
2 Przysługuje pańsnvu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
pzenvarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
3 Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na
zgodność z prawem przemarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne
stanowisko pracy. Konsekwencjq niepodania danych osobowych jest bmk udziału w naborze na wolne
stanow isko pracy:
Administralor nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu 0 Państwa dane osobowe.

oswiadczenia.pdf

Oświadczenie
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw
publicznych.
własnotțczny podpis/
Oświadczenie
Oświadczam, że nie byłam/em skazana/ny prawomcmym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
'data i własnoręczny
Oświadczenie
0 posiadaniu obywatelstwa
Oświadczam, iż posiadam obywatelstwo polskie.
/data i własnoręczny podpis/
Oświadczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na wykonywanie pracy
na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
Niniejszym oświadczam, Ze stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku
\data i własnorĘczny podpis/

(data i miejsce wystawienia)
(imię i nazwisko oraz adres
kandydata do pracy)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby na stanowisko
ogłoszonej w dniu..
. ..pmvadzonej przez Urząd Gminy w Rzekuniu.
Jednoczenie oświadczam udzielam zgodę dobrowolnie oraz że zostałam/em poinfonnowana/y o
przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak
również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
(podpis kandydata do pracy)

kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Data urodzenia „
3. Dane kontaktowe .
4. Wykształcenie l)
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł
tytuł naukowy)
5. Kwalifikacje zawodowe 1)
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców
oraz zajmowane stanowiska pracy)
7. Inne dane osobowe .
Oświadczam, dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
(miejscowość i data)
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
I ) podaje Sig jeśli jest to qykon»vanin pracy OkmŚlOn.ego rodzaju lub Określonym stanowisku
2) podaje Się. gdy jest to niezbqdnc zrealizowania uprawnienia lub spełnienia Obmvig_ku wynikającego z przepisu prawa

Lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne.pdf

URZĄD GMINY
w Rzekuniu
07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
NIP 758-17-42-852: REGON
teł. 29643 2000. fax 29643 20 93
KDR. 2110.3.2023
Rzekuń 06.11.2023 r.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
w naborn na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych
w Gminy w
Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego
etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedna kandydatka "magania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 24 października 2023 r.:
1. Pani Ewa Danuta Milewska zam. Dobrołęka.
Przewodnic Komisji
bet
Krzysztof Żebro

Informacja_o_wynikach_naboru.odt.pdf

URZĄD GMINY
w Rzekuniu
07•411 Rzekuń. Kościuszki 33
NIP 758-1 REGON
teł. 2960 20 OO. fax 2' 20 '3
KDR.2110.3.2023
Rzekuń, dnia 08.11.2023 r.
Urząd Gminy w Rzekuniu
Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urądnieze
inspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. funduszy
i zamówień publicznych została wybrana kandydatka:
Pani Ewa Danuta Milewska zam. Dobrołęka
Vzașggnienie dokonanego wyboru :
Pani Ewa Danuta Milewska spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Posiada
wymagane wyksztalcenie i staż pracy zawodowej. Jest osobą komunikatywną, posiada odpowiednie
predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków
na stanowisku inspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych.
Wójt G
Bartosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 24-10-23 15:56
 • Czas udostępnienia: 24-10-23 15:56

Historia zmian

9073 Modyfikacja Zarządzenie Nr 75/2023 z 09-11-2023 14:26:55 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9064 Modyfikacja Zarządzenie Nr 75/2023 z 06-11-2023 10:54:13 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9063 Modyfikacja Zarządzenie Nr 75/2023 z 06-11-2023 10:51:45 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9024 Modyfikacja Zarządzenie Nr 75/2023 z 24-10-2023 16:46:33 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9023 Dodanie Zarządzenie Nr 75/2023 z 24-10-2023 16:45:55 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2