Zarządzenie nr 76/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Ostrołęckiego 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_76.pdf

ZARZĄDZENIE NR 76/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny
na rzecz Powiatu Ostrołęckiego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art 13 ust. 2, aft. 35 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń
z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuZszy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Ułz.
woj. Mazowieckiego z2008r., Nr 18, poz. 720), uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy Rzekuń zdnia
31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2011 r., Nr 103, poz. 3265) i uchwała Nr XIX/ 121/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbyxania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 629) zarządzam, co następuje:
S 1. Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny z zasobów stanowiących własność Gminy Rzekuń
nieruchomości na cel publiczny (pod drogi powiatowe), wymienione w wykazie, który stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz, o którym mowa w S 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Rzekuniu, przy ulicy Kościuszki 33, na tablicy ogłoszeń w miejscowości, w której położona jest
nieruchomość, na stronie internetowej Gminy. Informacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w prasie lokalnej
o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
S 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
mgr Bartosz Podolak
ld; 756E80E0-lCAA-4954-9C87-8474CD9386DD. podpisany

33
NIP
cel. 761-73-01, tA3-20-93
Załącznik do zarządzenia Nr 76/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 27.06.2024 r.
WYKAZ
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Ostrołęckiego.
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
Nr
działki
325/1
325/2
330/1
331/1
335/1
177/1
Nr księgi
Wie tej
os 10/00080744/2
OSIO/00080744/2
OSI 0/00080744/2
osł0/00080744n
OSI 0/00080744/2
os 10/00024039n
Powierzch
fiz. w ha
0,0004 ha
0,06 ha
0,0001 ha
0,0008 ha
0,0018 ha
0,0332 ha
Obręb Sposób zagospodarowania działki
Daniszewo
Daniszewo
Dan iszewo
Daniszewo
Daniszewo
Lawy
zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów
i budynków oraz w KW działka
sklasyfikowana jest 'ako droga - dr.
zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów
i budynków oraz w KW działka
sklasyfikowana jest jako droga - dr.
zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów
i budynków oraz w KW działka
sklasyfikowana jest 'ako droga - dr.
zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów
i budynków Oraz w KW działka
skl likowana jest jako droga - dr.
zgodnie z apisem w ewidencji gruntów
i budynków Oraz w KW działka
Ikowanajestjako droga - dr.
zgodnie z zapiscm w ewidencji gruntów
i budynków oraz w KW działka
sklasyfikowana jest jako droga - dr.
Przeznaczenie w MPZP
KZ - z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi gminnej
KZ - z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi gminnej
KZ - z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi gminnej
KZ - z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi gminnej
KZ - z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi gminnej
KZ - z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi gminnej
Wartość rynkowa
156,00 zł.
23 400,00 zł.
39,00 zł.
184,00zł.
702,00 zł.
28 779,00 zł.
podstawa prawną wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze nn./
[d: 756E80EO-164A4954-9C87-8474CD9386DD Podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 27-06-24 12:52
 • Czas udostępnienia: 27-06-24 12:52

Historia zmian

12455 Dodanie Zarządzenie Nr 76/2024 z 27-06-2024 12:59:39 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2