Zarządzenie nr 78/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

zarzadzenie_nr_78_2024.pdf

ZARZĄDZENIE NR 78/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Na podstawie art. 63 ust. 14-16 w zw. z aft. 29 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.) i S 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
I I sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,
publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy
komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)
zarządza się co następuje:
S 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Borawem w następującym składzie:
l) Joanna Wołynek - przedstawiciel Wójta, przewodniczący komisji
2) Krzysztof Zebrowski - przedstawiciel Wójta,
3) Danuta Orzolek - przedstawiciel Wójta,
4) Agnieszka Czartoryska-Łuba - przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
5) Agnieszka Grądzka-Roman - przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
6) Marian Grzegorczyk - przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
7) Joanna Zaorska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej ,
8) Grażyna Rybak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Anna Kupis - przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Anna Żebrowska - przedstawiciel Rady Rodziców,
I l) Marta Bączek - przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP,
12) Justyna Sokołowska - przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ Solidarność.
S 2. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.
S 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
'd: D7FIE3EF-72C746F6-B1 IB-9D73B00DD62B. Podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 28-06-24 12:55
 • Czas udostępnienia: 03-07-24 12:55

Historia zmian

12492 Modyfikacja Zarządzenie Nr 78/2024 z 03-07-2024 14:12:23 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12491 Dodanie Zarządzenie Nr 78/2024 z 03-07-2024 14:12:10 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2