Zarządzenie Nr 81/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15.11.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu "Zagospodarowanie, odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r." 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_81.pdf

ZARZĄDZENIE NR 81/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadaniu „ Zagospodarowanie, odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy
Rzekuń od stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r."
Na podstawie art. 33 ust. I i ust. 3 w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
grninnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40ze zm.) oraz art. 53, arl. 54 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zarządzam, co następuje:
1. l. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu
odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od stycznia 2024 r. do
31 grudnia 2025 r?' powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
l. Krzysztof Zebrowski - Przewodniczący Komisji,
2. Anna Malinowska - członek komisji,
3. Paulina Pietrzak - członek komisji,
2. Komisja działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Wykonanie zarządzenia powierza SekretarA)Wi Gminy.
4. Po zakończeniu pracy komisja się rozwiązuje.
S 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
ld: F5D1773s.cgEl-498s-8F13-4BBBE5FAF6DB. Ogłoszony
m gr Perłosz Podolak
Strona I

Załącznik do zarządzenia Nr 81/2023
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 15 listopada 2023 r.
Regulamin pracy komisji przetargowej
l. Komisja działa na podstawie Zarządzenia nr 81/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15 listopada 2023 r.
i w oparciu o przepisy ustawy z dnia II września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1605 ze zm), przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego
Regulaminu.
2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem upływu terminu składania ofert, a kończy z dniem zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Członek Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje mu czynności, kierując się wyłącznie
przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
4. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosolM)wym.
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub członek komisji wyznaczony przez Wójta Gminy.
6. Każda osoba wchodząca w skład Komisji zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia, pod
rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o braku lub istnieniu okoliczności,
o których mowa w art. 56 ust. I Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn: „Osoby wykonujqce czynnaści
w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegajq wylqczeniu, jeżeli:
l) ubiegajq się o udzielenie zamówienia;
2) pozostajq w nviqzku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwo, lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub sq związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostajq we Wspólnym pozyciu z Wykonawcą, jego zastgpcq
prawnym lub członkami organów zarządzających lub Organów nadzorczych Wykonawców ubiegajqcych sie
o udzielnie zamówienia;
3) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub
zlecenia z Wykonawcq, Otrzymywały od Wykonawcy wynagrodzenia z innego tytułu lub były członkami
organów zarzqdzajqcych lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegajqcych się o udzielenie
zamówienia.
4) pozostają z Wykonawcq w takim stosunku prawnym lub faktycznym; że istnieje uzasadniona wqtpliwoŚĆ
co do ich bezstronności lub niezależności w zwiqzku z postgpowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na
posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowew, ekonomicznego lub osobistego
w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania;
7. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 następuje zgodnie z art. 56 ust. 5 Ustawy pzp.
8. Czynności podjęte w postępowaniu przez osotĘ wchodzącą w skład Komisji, po powzięciu przez nią
wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 6, powtarza się, za wyjątkiem otwarcia ofert
oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik
9. Oświadczenie Komisji, o którym mowa w ust. 6, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.
10. Komisja dokonuje czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a w szczególności:
l) ocenia spełnianie stawianych wykonawcom warunków formalno-prawnych (podmiotowych/
przedmiotowych dowodowych);
2) wnioskuje do Wójta Gminy o wykluczenie Wykonawców w przypadkach określonych Ustawa pzp;
3) wnioskuje do Wójta Gminy o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych Ustawa pzp.;
4) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu;
ld: F5D17735-C8E1-4988-8F13-4BBBE5FAF6DB. ogłos7A'ny
Strona I

5) przygotowuje wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania;
6) przyjmuje i dokonuje analizy wniesionych Śr(xikÓw ochrony prawnej (np.odwolanie) oraz przygotowuje
stanowisko w tej sprawie.
11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 255 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tj. unieważnienie postępowania) Komisja występuje do Wójta Gminy o unieważnienie
Pisemne unieważnienie takiego wniosku powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej oraz
okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania.
12. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szcz*gólności:
1 ) organizowanie prac Komisji;
2) odebranie od członków Komisji pisemnych oświadczeń, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu i włączenie
wskazanych oświadczeń do dokumentacji postępowania;
3) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
4) informowanie Wójta Gminy o problemach związanych zpracami Komisji wtoku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Do zadań członków Komisji należy wszystkich ofert tj. spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i Ofert.
14. Członkowie Komisji wykonują swoje ăwiązki związane z pracami Komisji w ramach obowiązków
służbowych.
15. w Regulaminie jakakolwiek czynność została pominięta lub nie napisana, a wynika ona
z przepisów Ustawy pzp, należy stosować przepisy Ustawy z dnia 1 1 września 2019 roku prawo
Zamówień Publicznych.
ld: F5D17735-C8El-4988-8F13-4BBBE5FAF6DB. ogłoszony
2

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 15-11-23 14:19
 • Czas udostępnienia: 15-11-23 14:19

Historia zmian

9291 Modyfikacja Zarządzenie Nr 81/2023 z 29-12-2023 08:39:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9099 Modyfikacja Zarządzenie Nr 81/2023 z 20-11-2023 14:28:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9097 Dodanie Zarządzenie Nr 81/2023 z 20-11-2023 14:25:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2