Zarządzenie Nr 82/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Rzekuniu 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_82.pdf

ZARZĄDZENIE NR 82/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 17 listopada 2023 r.
zmieniające zarządzmie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Rzekuniu
Na podstawie art.104, 1042 S 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz U. z 2023 r.
poz. 1465) i afi.42 ust.l ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. opracownikach samorządowych (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 530), zarządzam, co następuje:
1. W Regulaminie pracy pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu stanowiącym załącznik do
Zarządzenia Nr 30/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
pracy Urzędu Gminy w Rzekuniu wprowadza się nastËpujące zmiany:
S 41. ust. 7 otrzymuje brzmienie :
”S41. ust. 7 Jeżeli wyniki badań okulistycznych, przepmwadzonych w ramach pmfilaktyki opieki
zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego okularów
korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych korygujących wzmk, pracodawca zapewnia zwrot nalezności
w wysokości do kwoty 800 zł. po złożeniu wniosku przez pracownika i przedstawieniu imiennej faktury.
Refundacja należności możliwa jest nie częściej niż raz na 2 lata".
S 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarznwi Gminy.
S 3. 1. Zmiany do regulaminu pracy wchodą w życie po upływie 2 tygodni dnia podania go do
wiadomości pracowników.
2. Z chwilą wejścia w życie w/w Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy
w Rzekuniu
4EA67FE2-E7D9-4F23-8792-D070413AOB43. Podpisany
mgr Podolak
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 20-11-23 14:28
 • Czas udostępnienia: 20-11-23 14:28

Historia zmian

9100 Dodanie Zarządzenie Nr 82/2023 z 20-11-2023 14:49:55 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2