Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu kultury fizycznej 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_9.pdf

ZARZĄDZENIE NR 9/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
z zakresu kultury fizycznej
Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 40 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zarządza się, co następuje:
Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu
kultury fizycznej ogłoszonego zarządzeniem Nr 94/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15 grudnia 2023 roku
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
l) Środki na dotację, o których mowa w S 1, zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2024 rok w dziale
926 - kultura fizyczna.
2) Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z podmiotem, którego oferta
została wybrana do realizacji zadania.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi USC.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Rzekuń
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzekuniu.
mgr Bartosz Podolak
1,1.

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
z zakresu kultury fizycznej
2.
Nazwa zadania
Organizacja zajęć sportowych
dzieci młodzie- i doros
Sport realny a nie wirtualny
Szkolenie sportowe i uczestnictwo
w zawodach sportowych dzieci i
młodzi w karate
Podmiot
Ludowy Uczniowski Klub
Rzekun ianka
s
Uczniowski Ludowy Klub
s
Ołdaki
Międzyszkolny Klub Kyokushin
mgr Ba
Kwota dotac i
95 000,-
41 500,-
2500,-
Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 29-01-24 15:19
 • Czas udostępnienia: 29-01-24 15:19

Historia zmian

9592 Modyfikacja Zarządzenie Nr 9/2024 z 29-01-2024 15:23:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9591 Dodanie Zarządzenie Nr 9/2024 z 29-01-2024 15:23:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2