Zarządzenie Nr 98/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Rzekuń 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_98.pdf

ZARZĄDZENIE NR 98/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 29 grudnia 2023 r.
sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz jednostkach
organizacyjnych Gminy Rzekuń.
Na podstawie art. 30 ust I oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 274 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2023 r., poz 1270 ze zm.), w związku z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie
audytu wewnętrznego oraz informacji opracy i wynikach tego audytu
(tă. Dz. U. z 2018 r., poz. 506) zarządza się, co następuje:
Ustala się plan audytu wewnętrznego na rok 2024 w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz jednostkach
organizacyjnych Gminy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
Wykonanie Zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ld: 826D2EC9-19D14077-811 B-07CCB06DFAC3. Podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona I

PLAN AUDYTU NA ROK 2024
. Je•n
2.
4.
8.
10.
11.
12.
14.
Nazwa jednostki
U rząd Gminy w Rzekuniu
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu
Szkoła Podstawowa w Laskowcu
Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
Szkoła Podstawowa w Borawem
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy
Szkoła Podstawowa w Ołdakach
Przedszkole Samorz dowe w Rzekuniu
Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu
Ośrodek Pomo S oleczne w Rzekuniu
Zakład Obsłu i Gmin w Rzekuniu
Dzienn Dom „SenioH" w Rzekuniu
lobek Samo do w Rzekuniu
Centrum Usłu Ws Óln h w Rzekuniu
Należy wskazać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny orazjednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie arl. 275 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
O publicmych U, 2077)
2) Niepotrzebne skreślić. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje
ogólnie nuumiany proces zapewnia sprawność i skutecznośi działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne. zarządzanie kadrami.
skreślić.
Kolumne 5 należy wypełn tylko w przypadku wskazania w kolumnie 3: „Działalność Wspomagają. a". Wówczas należy odpowiednio; „Gospodarka finansowa"
albo „Zakupy", albo „Zarządzenie mieniem", „Bezpieczeństwo”, albo „Systemy informatyczne". albo „Zarządzanie".

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - Obszary działalności jednostki Zidentyfikowane audytora wewnętrznego z określeniem Szacowanego poziomu ryzyka w danym
obszarn
Lp.
12.
17.
18.
19.
20.
Nazwa O b "nru
mizwy , jeżeli to
kon
Planowanie strategiczne
O izac•a i zarz dzanie
Planowanie dochodów i wydatków
Realizacja dochodów i wydatków
(bez datków
Podatki i o at lokalne
Rachunkowość i sprawozdawczość
budżetowa
Dotac•e i subwenc•e
Obsłu dłu u ublicznc
Pozyskiwanie i wykorzystywanie
środków Uni nych
dzanie funduszami cel
Kontrola finanso wa
Rozrachunki i rozliczenia
S em zamówień ubliczn
Inwest C-e
GosłXKdamwanic mieniem gminy
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Nieruchomości komunalne
Konces'e, licen • e
Obsł a ob ateli
Beąieczeistwo
Z zanie
Pomoc s oleczna i ochrona zdrowia
Typ obszaru
Działalność podstawowa
Działalność wspomagaj
Działalność podstawowa
pod Sławo wa
Działalność podstawowa
Działalność WSpOtn
Działalnośc podstawowa
Działalność podstauowa
Działalno" wspomagałąca
Działalność w m a
Działalność dstawowa
Działalność uspomagajFa
aWOWa
Działalność podstauowa
Działalność dslawowa
Działalność wspomagająca
Działalność ws
Działalność ławowa
Obszar działalności
dysponowan icm
Środkami, o których
mowa w art. 5 3
ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r.
o finansach ub
Tak
Tak
Tak
Opis
ws poma gające/
Gospodarka finansowa
Gospodarka finansoua
Gos ka finansowa
Zarz4dzanie
Zarządzanie mieniem
B ezpi my
Poziom ryzyka w obszarze
średni
Sredni
średni
średni
Średni
Średni
niski
wysoki
w Oki
Średni
Średni
Średni
ki
wysoki
Średni
średni
Średni
średni
Średni
średni
2

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 29-12-23 14:52
 • Czas udostępnienia: 29-12-23 14:52

Historia zmian

11966 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11919 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11873 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11827 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11780 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11736 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11623 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11582 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11540 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11497 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11453 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11408 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11363 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11317 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11271 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11224 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11178 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11131 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11090 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11048 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11005 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10963 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10919 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10875 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10831 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10786 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10741 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10696 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10653 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10611 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10538 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10443 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9359 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 09-01-2024 15:02:23 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9348 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 09-01-2024 15:02:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9346 Modyfikacja Zarządzenie Nr 98/2023 z 09-01-2024 15:01:10 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9345 Dodanie Zarządzenie Nr 98/2023 z 09-01-2024 15:01:08 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2