Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych

Treść zawiadomienia: skan_20230731091622.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: Bl.ZUZ.5.4210.79.2023.ED
ZAWIADOMIENIE
0 wszczęciu
Ostrołęka, dnia 25.07.2023 r.
Na podstawie art. 397 ust.l, art. 397 ust.3 pkt 2, , art. ust.7, art. 401 ust.l, art. 407 ust.l ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.u. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) oraz art. 61 S 4 ustaw"/
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., 775 ze zm.) dalej
k.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią nowych obiektów budowlanych obejmujące budowę obiektów małej architektury, elementów
infrastruktury technicznej oraz wydzielonego pasa gruntu o nawierzchni żwirowo — gliniastej, zlokalizowane
na działkach o nr ewid. 465, 466 w obrębie (11)7, w miejscowości Kamianka, gmina Rzekuń, ostrołęcki,
województwo mazowieckie.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzqd Zlewni w Ostroŕęce
ul. poznanska 29, 07-409 Ostrołęka
T, 29 760 32 26 • E.
Łuka-:r
'.tdniok
www.wCdy gOV

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: PGWWD
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 31-07-23 12:00
 • Czas udostępnienia: 31-07-23 12:00

Historia zmian

8051 Dodanie Zawiadomienie z 31-07-2023 12:03:45 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2