Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych

obejmujące budowę obiektów małej architektury, elementów infrastruktury technicznej oraz wydzielonego pasa gruntu o nawierzchni żwirowo - gliniastej, zlokalizowane na działkach o nr ewid. 465, 466 w obrębie 0007, w miejscowości Kamianka, gmina Rzekuń, pow. ostrołęcki, województwo mazowieckie.

BI.ZUZ.5.4210.79.2023.ED.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: Bl.ZUZ.5.4210.79.2023.ED
ZAWIADOMIENIE
0 wszczęciu
Ostrołęka, dnia 25.07.2023 r.
Na podstawie art. 397 ust.l, art. 397 ust.3 pkt 2, , art. ust.7, art. 401 ust.l, art. 407 ust.l ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.u. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) oraz art. 61 S 4 ustaw"/
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., 775 ze zm.) dalej
k.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią nowych obiektów budowlanych obejmujące budowę obiektów małej architektury, elementów
infrastruktury technicznej oraz wydzielonego pasa gruntu o nawierzchni żwirowo — gliniastej, zlokalizowane
na działkach o nr ewid. 465, 466 w obrębie (11)7, w miejscowości Kamianka, gmina Rzekuń, ostrołęcki,
województwo mazowieckie.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzqd Zlewni w Ostroŕęce
ul. poznanska 29, 07-409 Ostrołęka
T, 29 760 32 26 • E.
Łuka-:r
'.tdniok
www.wCdy gOV

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 31-07-23 12:23
 • Czas udostępnienia: 31-07-23 12:23

Historia zmian

8685 Modyfikacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 29-08-2023 10:40:16 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
8053 Modyfikacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 31-07-2023 12:26:11 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
8052 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 31-07-2023 12:25:59 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2