Zawiadomienie dot. zgromadzenia materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację przepustu, likwidację rowów przydrożnych otwartych, budowę rowów przydrożnych otwartych, budowę przepustów na rowach przydrożnych, budowę przepustów pod nawierzchnią drogi, wylotów kanalizacji deszczowej, na działach o nr ew. 227, 226, 506/2, 225/1, 225/3, 225/4, 214/15, 213/2, 129/2, 72/11, 205, 204, 203/21, 203/7, 122/7, 56, 122/1, 122/6 obręb 0005 Dzbenin, gmina Rzekuń oraz działce o nr ew. 10833/2 obręb 0001 miasto Ostrołęka,
 • usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej do: przydrożnych rowów otwartych, na istniejącą skarpę drogową należącą do rozlewiska rzeki, do rowu melioracyjnego, do urządzenia odprowadzającego wodę tj. rowu, na działkach o nr ew. 225/1, 506/2, 72/11, 129/2, 129/4, 205, 203/7, 56, 122/7 obręb 0005 Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki oraz na działce o nr ew. 10833/2 obręb 0001 miasto Ostrołęka,

w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego".

BS.ZUZ.4210.219.2023.DK.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: Bl.ZUZ.5.4210.219.2023.DK
ZAWIADOMIENIE
Ostrołęka, dnia 23.04.2024 r.
o zgromadzeniu materiału dowodowego
Stosownie do art. 10 S 1 usta" z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 572) zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie
dowodowe w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację przepustu, likwidację rowów przydrożnych otwartych,
budowę rowów przydrożnych otwartych, budowę przepustów na rowach przydrożnych, budowę
przepustów pod nawierzchnią drogi, wylotów kanalizacji deszczowej, na działach o nr ew. 227, 226,
506/2, 225/1, 225/3, 225/4, 214/15, 213/2, 129/2, 72/11, 205, 204, 203/21, 203/7, 122/7, 56,
122/1, 122/6 obręb 0005 Dzbenin, gmina Rzekuń oraz działce o nr ew. 10833/2 obręb 0001 miasto
Ostrołęka,
usługę wodna obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wylotami kanalizacji
deszczowej do: przydrożnych rowów otwartych, na istniejącą skarpę drogową należącą do
rozlewiska rzeki, do rowu melioracyjnego, do urządzenia odprowadzającego wodę tj. rowu, na
działkach o nr ew. 225/1, 506/2, 72/11, 129/2, 129/4, 205, 203/7, 56, 122/7 obręb 0005 Dzbenin,
gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki oraz na działce o nr ew. 10833/2 obręb 0001 miasto Ostrołęka,
w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin z przejazdem
przez teren kolejowy pod mostem kolejowym wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego".
Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Ostrołęce, z siedzibą ul. poznańska 19,
07 — 409 Ostrołęka, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 4, w godzinach 8:30 — 15:30. Sprawę prowadzi
Dominik Kossakowski (telefon 29 760-32-26 wew. 27). W celu zapewnienia stronom czynnego udziału
w prowadzonym postepowaniu administracyjnym, informuje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy,
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia
doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag
i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postepowania administracyjne zostanie
zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.
Z uwagi na konieczność dotrzymania terminu umożliwiającego wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także na skomplikowany charakter sprawy stosownie do
treści art. 36 S 1 k.p.a., wnyznacza się termin załatwienia sprawy: 24.05.2024 r.
Dodatkowo informuję, iż zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku za pośrednictwem organu
prowadzącego postępowanie w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie. ponaglenie powinno zawierać
uzasadnienie.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w któ
nastąpiło jego
publiczne ogłoszenie.
państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzqd Zlewni Ostroŕgce
Poznańska 19, 07•409 Ostrołęka
29 760 32 26 • E.
wody. go v p'

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 26-04-24 13:17
 • Czas udostępnienia: 26-04-24 13:17

Historia zmian

12089 Modyfikacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 26-04-2024 13:23:03 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
12088 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 26-04-2024 13:22:33 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2