Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych obejmujący budowę linii kablowych SN 15kV oraz kanalizacji światłowodowej, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 197, 87/1 obręb 0008 Gnaty; 411, 413, 966, 1087, 1093/1, 1094/1, 1102/1, 1115/1, 1117/7, 805/1, 1193/1, 1140/2, 1141/2, 1145/4, 1146/2, 1155/1, 1155/2, 1147/2, 1148/1, 805/3, 1185/1, 840/4, 836/2, 835/3, 834/2, 833/2, 829/2, 822/1 obręb 0011 Łęg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie; oraz na działkach o nr ewid. 21/2, 22/2, 50/5 obręb 0019 Teodorowo, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie,
 • na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w rurociągach osłonowych, obejmujące przejście siecią SN-15kV wraz z kanalizacją środowiskową pod dnem rzeki Mała Rozoga na działce o nr ewid. 1193/1 obręb Łęg Przedmiejski, w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm. Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie oraz na przejście siecią SN-15kV wraz z kanalizacją światłowodową nad rzeką Narew w przepuście podwieszonym do konstrukcji mostu na działkach o nr ewid. 822/1, 1202 obręb Łęg Przedmiejski, w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm. Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, na działce o nr ewid. 21/2 obręb 0019 Teodorowo, w miejscowości Teodorowo, gm. Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

BI.ZUZ.5.4210.294.2023.ED_z_dn.26.04.2024.pdf

państwo
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: BIZUZ.5.4210.294.2023.ED
ZAWIADOMIENIE
0 wszczęciu postępowania
Ostrołęka, dnia 26.04.2024 r.
Na podstawie art. 397 ust.l, art. 397 ust.3 pkt 2, , art. ust.7, art. 401 ust.l, art. 407 ust.l ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tj. Dz.U- z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 61 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r„ poz. 775 ze zm.) dalej k.p.a.,
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia 0 wszczęciu postępowania administracyjnego,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
obejmujący budowę linii kablowych SN 15kV oraz kanalizacji Światłowodowej, zlokalizowanych na działkach
o nr ewid. 197. 87/1 obręb 0008 Gnały; 411. 413, 966, 1087, 1093/1, 1094/1, 1102/1, 1115/1, 1117/7,
805/1, 1193/1, 1140/2, 1141/2, 1145/4, 1146/2, 1155/1, 1155/2, 1147/2, 1148/1, 805/3, 1185/1, 840/4,
836/2, 835/3, 834/2, 833/2, 829/2, 822/1 obręb 0011 Łęg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrołęcki,
województwo mazowieckie; oraz na dziatkach o nr ewid. 21/2, 22/2, 50/5 obręb 0019 Teodorowo, gmina
Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie,
- na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w rurociągach osłonowych, obejmujące przejście
siecią SN-15kV wraz z kanalizacją środowiskową pod dnem rzeki Mata Rozoga na działce 0 nr ewid. 1193/1
obręb Łęg Przedmiejski, w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm. Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie oraz
na przejście siecią SN-15kV wraz z kanalizacją światłowodową nad rzeką Narew w przepuście
podwieszonym do konstrukcji mostu na działkach o nr ewid. 822/1, 1202 Obręb Łęg Przedmiejski,
w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm. Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, na działce o nr ewid. 21/2
obręb 0019 Teodorowo, w miejscowości Teodorowo, gm. Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.
Akta sprawy dostępne Są w Zarządzie Zlewni w Ostrołęce, z siedzibą ul. Poznańska 19,
07 — 409 Ostrołęka, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 5, w godzinach 7:30 — 14:30. Sprawę prowadzi
Edyta Dyko (tełefon 29 760-32-26 wew. 16).
Z uwagi na konieczność dotrzymania terminu umożliwiającego wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Żądań, a także na skomplikowany charakter sprawy stosownie
do treści art. 36 1 k.p.a., uwznacza się termin załatwienia sprawni: 25.06.2024 r. Dodatkowo informuję,
iż zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie w przypadku
niezałatwienia sprawni w terminie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym na piło jego
publiczne ogłoszenie.
Państwo•we Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zar2qd Zlewni w Ostroŕece
ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka
29 760 32 26 • E.
www.wody.gov_p.l

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 06-05-24 11:41
 • Czas udostępnienia: 06-05-24 11:41

Historia zmian

12129 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 06-05-2024 11:49:20 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2