Zawiadomienie dotyczące zmiany terminu załatwienia sprawy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych

tj. jezdni drogi powiatowej, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnej, na działkach o nr ew. 232/1, 507, 229, 230, 228, 227, 226, 506/2, 225/1, 225/4, 225/3, 224, 214/15, 213/2, 129/2, 72/11, 38, 39 obręb 0005 Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie oraz działce o nr ew. 10833/2 obręb 0001 miasto Ostrołęka, województwo mazowieckie, z związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego".

BI.ZUZ.5.4210.205.2023.DK_z_dn.09.04.2024.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: Bl.ZUZ.5.4210.205.2023.DK
ZAWIADOMIENIE
Ostrołęka dnia 09.04.2024 r.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie na podstawie art. 36 S 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej
dalej „Kpa", zawiadamia, iż postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów
budowlanych tj. jezdni drogi powiatowej, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia
drogowego, sieci telekomunikacyjnej, na działkach o nr ew. 232/1, 507, 229, 230, 228, 227, 226, 506/2,
225/1, 225/4, 225/3, 224, 214/15, 213/2, 129/2, 72/11, 38, 39 obręb 0005 Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat
ostrołęcki, województwo mazowieckie oraz działce o nr ew. 10833/2 obręb 0001 miasto Ostrołęka,
województwo mazowieckie, z związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej
- Dzbenin z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym wraz z rozbudową
oświetlenia ulicznego", nie może być załatwione w terminie przewidzianym przez art. 35 S 3 Kpa.
Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest skomplikowany charakter sprawy, konieczność
zgromadzenia niezbędnej dokumentacji w sprawie.
Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 10 czerwca 2024 r.
Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Ostrołęce, z siedzibą ul. Poznańska 19, 07 —409 Ostrołęka,
w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 4, w godzinach 8:30
15:30. Sprawę prowadzi Dominik
Kossakowski (telefon 29 760-32-26 wew. 27).
POUCZENIE
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) Nie załatwiono sprawry' w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie
wskazanym zgodnie z art. 36 S 1 Kpa (bezczynność),
2) Postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody polskie. Ponaglenie
powinno zawierać uzasadnienie.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ostroŕęce
19.07-409 ostrołęka
T. 29 760 32 26 • F. 29 750 46 57 • E.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 12-04-24 09:23
 • Czas udostępnienia: 12-04-24 09:23

Historia zmian

10207 Modyfikacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 12-04-2024 12:47:58 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Stan
 2. Data modyfikacji
10206 Modyfikacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 12-04-2024 12:10:14 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data utworzenia
 4. Data modyfikacji
 5. Data opublikowania
 6. Pola dodatkowe
8707 Modyfikacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 05-09-2023 13:16:50 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8706 Modyfikacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 05-09-2023 13:15:52 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Stan
 2. Data modyfikacji
8694 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 31-08-2023 09:34:27 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2