Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych

tj. jezdni drogi powiatowej, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnej, na działkach o nr ew. 232/1, 507, 229, 230, 228, 227, 226, 506/2, 225/1, 225/4, 225/3, 224, 214/15, 213/2, 129/2, 72/11, 38, 39 obręb 0005 Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie oraz działce o nr ew. 10833/2 obręb 0001 miasto Ostrołęka, województwo mazowieckie, z związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego".

BI.ZUZ.5.4210.205.2023.DK.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: BIZUZ.5.4210.205.2023.DK
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu
ostrołęka, dnia 13.11.2023 r.
Na podstawie art. 397 ust.l, art. 397 ust.3 pkt 2, art. 401 ust.l, art. 401 ust.3, art. 401 ust.4,
art.407 ust.l ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.)
oraz art. 49, art. 61 S 4 usta" z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2023 r., poz. 775 ze zm.) dalej k.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu
postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia na lokalizowanie
na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. jezdni drogi powiatowej,
chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnej,
na dziatkach o nr ew. 232/1, 507, 229, 230, 228, 227, 226, 506/2, 225/1, 225/4, 225/3, 224, 214/15, 213/2,
129/2, 72/11, 38, 39 obręb CI)05 Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie
oraz działce o nr ew. 10833/2 obręb CXII miasto Ostrołęka, województwo mazowieckie, z związku
z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin z przejazdem przez teren
kolejowy mostem kolejowym wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego".
Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Ostrołęce, z siedzibą ul. Poznańska 19,
07 —409 Ostrołęka, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 5, w godzinach 8:30— 15:30. Sprawę prowadzi
Dominik Kossakowski (telefon 29 760-32-26 wew. 16).
Z uwagi na konieczność dotrzymania terminu umożliwiającego wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także na skomplikowany charakter sprawy stosownie
do treści art. 36 S 1 k.p.a„ wyznacza się termin załatwienia sprawy: 12.01.2024 r.
Dodatkowo informuję, iż zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku za organu
prowadzącego postępowanie w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie. ponaglenie powinno zawierać
uzasadnienie.
Stosownie do art. 9 k.p.a. poucza się, Że zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz
ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Organ administracji publicznej o każdej
zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie
pisma dotychczasowŕm adresem ma skutek prawny.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym na
publiczne ogłoszenie.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zewni w Ostrołęce
ul. Poznańska 19. 07-409 Ostrołęka
T. 29 760 32 26 • E.
Jego
. FKTORA

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 17-11-23 13:35
 • Czas udostępnienia: 17-11-23 13:35

Historia zmian

9095 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 17-11-2023 13:39:26 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2