Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

-    wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację przepustów, likwidację rowów przydrożnych otwartych, budowę rowów przydrożnych otwartych, budowę przepustów pod nawierzchnią drogi, wylotów kanalizacji deszczowej, na działach o nr ew. 228, 227, 226, 506/2, 225/1, 225/3, 225/4, 214/15, 213/2, 129/2, 72/11, 205, 204, 203/21, 203/7, 516, 122/7, 56 obręb 0005 Dzbenin, gmina Rzekuń oraz działce o nr ew. 10833/2 obręb 0001 miasto Ostrołęka,
-    usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wylotem kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych otwartych, na działkach o nr ew. 228, 225/1, 506/2, 72/11, 129/2, 129/4, 205, 203/7, 56, 122/7 obręb 0005 Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki oraz na działce o nr ew. 10833/2 miasto Ostrołęka,
w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego".

BI.ZUZ.5.4210.219.2023.DK.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: Bl.ZUZ.5.4210.219.2023.DK
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Ostrołęka, dnia 14.11.2023 r.
Na podstawie art. 397 ust.l, art. 397 ust.3 pkt 2, art. 401 ust.l, art. 401 ust.3, art. 401 ust.4,
art.407 ust.l ustawn,• z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.)
oraz art. 49, art. 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.
z 2023 r., poz. 775 ze zm.) dalej k.p.a„ Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu
postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację przepustów, likwidację rowów przydrożnych otwartych,
budowę rowów przydrożnych otwartych, budowę przepustów pod nawierzchnią drogi, wylotów
kanalizacji deszczowej, na działach o nr ew. 228, 227, 226, 506/2, 225/1, 225/3, 225/4, 214/15,
213/2, 129/2, 72/11, 205, 204, 203/21, 203/7, 516, 122/7, 56 obręb oms Dzbenin, gmina Rzekuń
oraz działce o nr ew. 10833/2 obręb (KX)I miasto Ostrołęka,
usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wylotem kanalizacji
deszczowej do rowów przydrożnych otwartych, na działkach o nr ew. 228, 225/1, 506/2, 72/11,
129/2, 129/4, 205, 203/7, 56, 122/7 obręb Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki oraz na
działce o nr ew. 10833/2 miasto Ostrołęka,
w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin z przejazdem
przez teren kolejowy pod mostem kolejowym wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego".
Akta sprawy dostępne Są w Zarządzie Zlewni w Ostrołęce, z siedzibą ul. Poznańska 19,
07 —409 Ostrołęka, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 5, w godzinach 8:30 — 15:30. Sprawę prowadzi
Dominik Kossakowski (telefon 29 760-32-26 wew. 16).
Z uwagi na konieczność dotrzymania terminu umożliwiającego wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także na skomplikowany charakter sprawy stosownie
do treści art. 36 S 1 k.p.a., wyznacza się termin załatwienia sprawy: 12.01.2024 r.
Dodatkowo informuję, iż zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku za pośrednictwem organu
prowadzącego postępowanie w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie. Ponaglenie powinno zawierać
uzasadnienie.
Stosownie do art. 9 k.p.a. poucza się, Że zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz
ich przedstawiciele i mają otM)wiązek zawiadomić Organ administracji publicznej o każdej
zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym n ąpiło jego
publiczne ogłoszenie.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskic
Zarząd Zlewni w Ostrołęce
ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka
T. 29 760 32 26 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KTORA
dniak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 17-11-23 13:42
 • Czas udostępnienia: 17-11-23 13:42

Historia zmian

9096 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 17-11-2023 13:50:13 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2