Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w związku z prowadzonym postępowaniem w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 1300 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Ostrołęka, Gmina miejska Ostrołęka".

DOOS-WDSZOO.420.33.2023.SP.10.pdf

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Warszawa, 7 listopada 2023 r.
DOOŚ-WDŚZ00.420.33.2023.SP. 10
ZAWIADOMIENIE
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), dalej u.o.o.ś., zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z 7 listopada 2023 r., znak: DOOŚ-WDSZ00.420.33.2023.SP.9, dotyczącego przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 1300 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Ostrołęka, Gmina miejska Ostrołęka".
Doręczenie postanowienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od następnego dnia po dniu, w którym upubliczniono zawiadomienie.
Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie lub w sposób wskazany w art. 49b § 1 k.p.a.
Upubliczniono w dniach: od.....................do.....................
Pieczęć urzędu i podpis:
Z upoważnienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Naczelnik Wydziału ds. Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach w zakresie Orzecznictwa Ogólnego
Marcin Kołodyński

Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli przepis szczególny lak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronic podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Art. 49b § 1 k.p.a. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydal decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronic odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
Art. 74 ust. 3 u.o.o.ś. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 15 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1890) Do spraw prowadzonych na podstawie u.o.o.ś. wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy u.o.o.ś. w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisów art. 61 ust. 1, art. 66 ust. 1 pkt 5, art. 82 ust. 1 oraz art. 86f ust. 2 i 4 u.o.o.ś, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz stosuje się przepisy art. 86f ust. la, 2a i 8 u.o.o.ś.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 16-11-23 08:17
 • Czas udostępnienia: 16-11-23 08:17

Historia zmian

9087 Dodanie Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 16-11-2023 08:29:47 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2