Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 1300 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Ostrołęka, Gmina miejska Ostrołęka".

DOOS-WDSZOO.420.33.2023.SP.1.pdf

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
Warszawa,
DOOS.WDSzoo.420.332023.sp.1
ZAWIADOMIENIE
września 2023 r.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 61 4 oraz art. 49 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.
775, ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 73 ust. I i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz.
1094, ze zm.), dalej u.o.o.ś., zawiadamia strony postępowania o na wniosek BWRX-
300 Ostrołęka sp. z o.o. z 31 sierpnia 2023 r. postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja małej
modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 1300 MWe w technologii BWRX-300
w lokalizacji Ostrołęka, Gmina miejska Ostrołęka". Wraz z wnioskiem o "danie ww. decyzji
inwestor wystąpił również na art. 69 ust. I u.o.o.Ś. o określenie zakresu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Równocześnie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, że — zgodnie z art.
10 I k.p.a. — strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, a przed wydaniem decyzji kończącej
wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, mieszczącej się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 136, w dniach roboczych,
w godzinach 10.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu
22 120 29 50.
Upubliczniono w dniach: Od
Pieczęć urzędu i podpis:
Z upoważmenła
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodcwiskz,
Dyrektor Departamentu
-a na
Ocen Od
ieroza Ćwierzyńska
Art. 10 S I k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane Są zapc".vnić stronom czynny udział w każdym stadium
postgpowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić Im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów
zglosmnych żądań.
Art. 49 I. k.p.a. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu
administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego Obwieszczenia. w innej formie publicznego ogłoszenia
zwyczajowo przyj*tej w danej miejscowości lub przez udostt;pnienie pisma w Biuletynie Informacji publicznej na stronie
podmiotowej Właściwego organu administracji publicznej.
Art. 61 S 4 k.p.a. O wszc'Ŕu postępowania z urzedu lub na *Adanie jednej stron należy zawiadomić wszystkie osoby
będące stronami w sprawie.
Art. 73 ust. I u.o.o.ś. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek
podmiotu planującego podjș•cie realizacji
Art. 74 ust. 3 u.O.O.Ś. Jeżeli liczba Stron w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub
innego post#powania dotycącego tej decyĄi przekracza 10, stosuje się an. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 07-09-23 14:21
 • Czas udostępnienia: 07-09-23 14:21

Historia zmian

8736 Dodanie Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 07-09-2023 14:28:14 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2