Zawiadomienie o rozprawie Starosty Ostrołęckiego GN.6820.5.2024_Zawiadomienie_o_rozprawie_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen, J, Bema 5
GN.6820.5.2025
Ostrołęka, dnia 19 marca 2024 r.
ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE
Na podstawie art. 89 S l, art. 90 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2023r. poz. 775 ze zm.) w związku z art.
8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj.
Dz.U. z 2022 140)
Starosta Ostrołęcki zawiadamia,
Że w dniu 18 kwietnia 2024r. 0 godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa
administracyjna w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 158, położonej w
obrębie Korczaki gm. Rzekuń.
Rozprawa odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrołęce u. Fieldorfa
„Nila" 15, Wydział Gospodarki Nieruchomości pok 103i (I piętro).
Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 I kpa).
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i, od godz. 9.00 do
14.00.
Niniejsze zawiadomienie o rozprawie administracyjnej podaje się do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, ogłasza uywieszając na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzekuń i Starostwie Powiatowym w Ostrołęce na okres
14 dni oraz publikuje w BIP Powiatu Ostrołęckiego i Gminy Rzekuń.
Otrzymuia:
1. Urząd Gminy Rzekuń
. Sołtys wsi Korczaki gm. Rzekuń
3. ala
Zu . S rosły
mgr Hal
flarze wska
Dyrektor ydz Gospodarki
Nier ch n 'cłami

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 25-03-24 14:26
 • Czas udostępnienia: 25-03-24 14:26

Historia zmian

10067 Dodanie Zawiadomienie o rozprawie z 25-03-2024 14:30:16 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2