Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Starosty Ostrołęckiego z dnia 29 stycznia 2024 r. GN.6820.5.2024_Zawiadomienie_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 ostrołęka
płac gen. l. Bema 5
GN.6820.5.2024
Ostrołęka, dnia 29 stycznia 2024 r.
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do 61 S 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 8 ust. I ustawy z dnia
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz 140)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za
mienie gromadzkie (gminne) działki nr 158 0 pow. 2,22 ha położonej w obrębie
KORCZAKI gm. Rzekuń.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się
do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni Od otrzymania niniejszego
zawiadomienia i przedłożyć dokumenty z których wynika, Ze przysługują im prawa rzeczowe
do nieruchomości.
Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz
składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul.
Fieldorfa , *Nila" 15, pok. 103b, w godzinach pracy urzędu (tj. od 9.00 do 15.00) w terminie
14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W związku z art. 10 S 1 Kpa informuję, strony postępowania oraz ich
pełnornocnicy mogą na każdym etapie postępowania zapoznawać się z aktami sprawy,
uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest
prawem strony, anie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie
rozstrzygnięcia przez organ administracji.
Otrzym
Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Korczaki gm. Rzekuń
ala
osty
mgr Hali a o arzewska
Dyrektor W zła Gospodarki
Nieruc
o iami

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 02-02-24 14:18
 • Czas udostępnienia: 02-02-24 14:18

Historia zmian

9635 Dodanie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 02-02-2024 14:20:28 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2