Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działki nr 391 o pow. 0,51 ha położonej w obrębie Borawe gm. Rzekuń

GN.6820.14.2023_Zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania_administracyjnego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen. J. Bema 5
GN.6820.14.2023
Ostrołęka, dnia 26 września 2023 r.
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do art. 61 S 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. 775 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za
mienie gromadzkie (gminne) działki nr 391 0 pow. 0,51 ha położonej w obrębie
BORAWE gm. Rzekuń.
Osoby, którym przysługują prawa do w.w. nieruchomości winny zgłosić się
do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego
zawiadomienia i przedłożyć dokumenty z których wynika, Ze przysługują im prawa rzeczowe
do nieruchomości.
Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadz,onym w sprawie oraz
składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul.
Fieldorfa „Nila” 15, pok. 103b, w godzinach pracy urzędu (tj. od 9.00 do 15.00) w terminie
14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W związku z art. 10 1 Kpa informuję, że strony postępowania oraz ich
pełnomocnicy mogą na każdym etapie postępowania zapoznawać się z aktami sprawy,
uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest
prawem strony, anie obowiązkiem, od spełnienia którego zaležne jest wydanie
rozstrzygnięcia przez organ administracji.
Otrzymuią:
mgr Halina 0'-1 zewska
spodarki
Dyrektor Wyd iału
Nieruch ci r-ni
2.
3.
Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Borawe gm. Rzekuń
ala

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 29-09-23 11:58
 • Czas udostępnienia: 29-09-23 11:58

Historia zmian

8908 Modyfikacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 29-09-2023 12:09:24 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8907 Dodanie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 29-09-2023 12:09:02 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2