Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali magazynowej (centrum dystrybucji przesyłek kurierskich) wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 40856/2, 40856/3, 40856/1 m. Ostrołęka".

WB.6220.3.2024_z_dn._3.07.2024.pdf

PREZYDENT MIASTA
OSTROŁĘKI
Pl. Gen. J. Bema 1
Ostrołęka, dnia .3. lipca 2024r.
WB.6220.3.2024
ZAWIADOMIENIE
0 zgromadzonym materiale dowodowym
Na podstawie art. 10 1 w związku z art. 49 ustauy z dnia 14 czerwca 1960r.
- Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 572)
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),
Prezydent Miasta Ostrołęki zawiadamia strony postępowania, że został zgromadzony materiał
dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali magazynowej (centrum dystrybucji
przesyłek kurierskich) wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną na działkach o nr ew. 40856/2, 40856/3, 40856/1 m. Ostrołęka".
Przed wydaniem decyzji strony postępowania administracyjnego mają prawo
zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także wypowiedzieć
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych žądań. W związku
z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dowodowym dotyczącym
w/w sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu
Miasta Ostrołęki w Wydziale Budownictwa, pok. 214 w godzinach pracy urzędu
lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr 29 765 42 98 w terminie
7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego nwiadomienia.
Jednocześnie informuję, że:
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia
25 czerwca 2024r., znak: WOOŠ-I.4220.842.2024.IP wydał opinię, że dla przedmiotowego
przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko, jednocześnie określił warunki i wymagania jego realizacji;
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce pismem z dnia 29 lutego 2024r.,
znak: ZNS.7040.40.2024 wydał opinię sanitarną o odstąpieniu od potrzeby
przeprowadzenia oceny odziaływania przedsie,vzięcia na środowisko. Pismem z dnia
21.06.2024r., znak: ZNS.7040.40.2024 odstąpił Od zmiany swojej opinii;
Dyrektor Zarądu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego
wody polskie opinią z dnia 27 czerwca 2024r., znak: BS.ZZŚ.4901.66.2024.JT wydał
opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, określił warunki i wymagania jego realizacji.
Zawiadomienie uważa się doręczone po upływie 14 dni Od dnia publicznego
ogłoszenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.
Podano do publicznei wiadomości w dniu lipca 2024r.
PREZYD TM A
Paweł Niewiadomski
O trymuig:
1. Pani Agnieszka Czegiel - Pełnomocnik INVESTMENT OS sp. z o.o.
Pozostałe strony uczestniczące w postępowaniu zawiadamia się poprzez wywieszenie
zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Ostrołęki
Sprawę prowadzi Aleksandra Dąbrov,ska,
Wydział Budownictwa, teł. (29) 764-68-11 wew. 298
mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 04-07-24 14:11
 • Czas udostępnienia: 04-07-24 14:11

Historia zmian

12527 Dodanie Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z 04-07-2024 14:14:03 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2