Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki dotyczące zmiany terminu załatwienia sprawy

zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew".

WB.6220.11.2022_z_dn._03.11.2023.pdf

PREZYDENT
P!. Gen. Bema
Ostrołęka, dnia 3 listopada 2023r.
WB.6220.11.2022
Zawiadomienie
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post.wania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej „Kpa"
w związku z art. 74 ust. 3 i ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej
dalej „ustawą 00'" Prezydent Miasta Ostro/gki zawiadamia strony postępowania dotyczącego
„Budowy południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budowq obiektu mostowego przez
rzekę Narew" prowadzonego na wniosek pana Marcina Rogalskiego pełnomocnika Inwestora —
Prezydenta Miasta Ostrołęki, działającego jako zarządca dróg na terenie Miasta Ostrołęki,
Że Ałłatwienie sprawy zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia nastąpi do dnia 29 grudnia 2023r.
Przyczyną wyznaczenia nowego terminu wydania ww. decyzji jest skomplikowany
charakter sprawy oraz konieczność szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego.
Jednocześnie, mając na uwadze art. 37 S I Kpa informuję, że stronie przysługuje prawo
do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce
za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie tj. Prezydenta Miasta Ostrołęki.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie
14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Podano do publicznei wiadomości w dniu . . listopada 2023r.
PREZY TMIASTA
Łu Kulik
Otrzymuia:
l. pan Marcin Rogalski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ostrołęki.
@Pozostałe strony uczestniczące w postępowaniu zawiadamia się poprzez wywieszenie zawiadomienia
w miejscu inwestycji, na tablicy ogłoszeń. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzșdu Miasta Ostrołgki
oraz w Urzędzie Gminy Rzekuń w
Sprawe prowadzi: Aleksandra Dąbrowska • Podinspektor
Wydział Budownictwa, teł. 29 764 - 68 - II wew. 298
mail :

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 06-11-23 13:23
 • Czas udostępnienia: 06-11-23 13:23

Historia zmian

9076 Modyfikacja Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z 09-11-2023 15:44:09 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Data modyfikacji
9066 Dodanie Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z 06-11-2023 13:35:07 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2