Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o zgromadzonym materiale dowodowym

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew".

WB.6220.11.2022_z_dn._09.11.2023.pdf

PREZYDENT WASTA
El. Gen. J
Ostrołęka, dnia 9 listopada 2023r.
WB.6220.11.2022
ZAWIADOMIENIE
o zgromadzonym materiale dowodowym
Na podstawie art. 10 S I w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks Post."ania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. 775 ze zm.)
oraz art. 74 ust. 3 i ust. 3f ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale mleczeństwa w oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. pz. 1094 ze zm.), Prezydent
Miasta Ostrołęki zawiadamia strony, że został zgromadzony materiał dowcĂiowy nieztȘny
do wydania decyzji o śrcHiowisko»ch uwarunkowaniach dla przăisigwzigcia
na: „Budowie południowej obw(xlnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu
mostowego przez rzekę Narew" zaczynającej się km na drodze krajowej
nr 61 przy rondzie im. mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki" do km 3+552 łączącej
sie z drogą IX)wiatową nr 5119W przy rondzie im. Jana Radomskiego tworząc kontynuację
istniejącej obwcxlnicy miasta.
Przed wydaniem decyzji strony postqx)wania administracyjnego mają prawo
zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a tak?x w}pwiedzieć
sig co do zxbranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku
z informuję, Ze z zebranym materiałem dowcRiowym dotyczącym w/w sprawy
možna z.znać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzgdu
Miasta Ostrołęki w Wydziale Budownictwa, 214 w urzędowania
lub wcześniejszym umówieniu się telefonicznie nr 29765 42 98 w terminie
7 dni Od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor (khrony w Warszawie
B)stanowieniem z dnia 6 października 2023r_, znak: WOOS-l.4221.302.2022.AST.4 oraz
Dyrektor Zarządu Zlewni w Państwowego W(xinego Wcxiy Polskie
z dnia 2 października 2023r., znak:
przedsięwzięcia i określili warunki jego realizacji. Państwowy Powiatowy
Sanitarny w Ostrołęce pismem z dnia 13 grudnia 2022r., znak:
zaopiniował przedmiotowe przedsięwzigcie oraz określił warunki jego realizacji.
Zawiadomienie uwaža się za dokonane upływie 14 dni dnia publicznego
ogłoszenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.
T MIASTA
PREZY
ulik
Otrzymuią:
I Pan Marcin Rogalski - PełnomcĂ•nik Prezydenta Miasta Ostrołęki.
strony uczestniczące w postg•powaniu zawiadamia się pprzez wywieszmie
zawiadomienia w miejscu inwestycji, na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Ostrołgki oraz w Urzșdzie Gminy Rzekuń w zwyczajowo tam przyjęty.
Sprawę prowadzi Aleksandra Dąbrowska - PodinsFktor, Wydział Budownictwa, teł. (29) 764-68- I I wew. 298

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 09-11-23 14:01
 • Czas udostępnienia: 09-11-23 14:01

Historia zmian

9075 Modyfikacja Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z 09-11-2023 15:43:57 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Data modyfikacji
9074 Dodanie Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z 09-11-2023 14:38:22 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2