Zawiadomienie_Starosty_Ostroleckiego_GN.6820.9.2021.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen. J. Bema 5
GN.6820.9.2021
Ostrołęka, dnia 7 września 2023 roku
ZAWIADOMIENIE
Na pMfstawie art. 36 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks administracyjnego
(tj. Dz.U. z2023 r. poz. 775)
Starosta Ostrołęcki
zawiadamia, że postępowanie w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 76 0 POW. 0,45 ha, położonej
w obrębie Teodorowo gm. Rzekuń, nie może zostać zakończone w terminie określonym w art. 35 KcKleksu
postępowania administracyjnego, z przyczyn niezależnych od organu.
Wydanie decyzji potwierdzającej, Czy działka nr 76 położona w obrębie Teodorcvwo gm. Rzekuń stanowi
mienie gromadzkie zależy Od uprzedniego rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
skargi kasacyjnej na wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 04-10-2022 r. sygn..
akt IV SX'Wa 438/22 oddalający skargę na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 07-01-2022 r. Nr 29/2022
w przedmiocie odmowy uznania działki nr 76 za wspólnotę gruntową. Dopóki skarga kasacyjna nie Zostanie
rozpoznana przez NSA, w sprawie uznania, że nieruchomość stanowi mienie gromadzkie, nie może
być prowadzone przez organ.
O dalszych czynnościach podejmowanych przez tut. Urząd oraz o sposobie załatwienia sprawy strony
postępowania powiadomione zostaną odrębnym pismem,
POUCZENIE
Zgodnie z art. 37 I i 2 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia:
l) na bezczynność — jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie Określonym w art. 35 kpa lub
szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 I kpa;
2) na przewlekłość — jeżeli jest prowadzone dłużej niż jest to do załatwienia sprawy.
ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postmwanie. Można
je wnieść w każdym czasie, jednak2e musi być ono
Ot
Sołtys wsi Teodorowo gm. Rzekuń
2/ ójt Gminy Rzekuń
zu
mgr Hal n
O}' rektor Yd
Nier ch
rosły
ź larzewska
i łu Gospodarki
n šciami

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Marcin Olszewski
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 11-09-23 15:19
 • Czas udostępnienia: 11-09-23 15:19

Historia zmian

8849 Modyfikacja Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 21-09-2023 11:51:01 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8848 Modyfikacja Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 21-09-2023 11:50:59 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Alias
 2. Kategoria
 3. Data modyfikacji
8762 Modyfikacja Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 11-09-2023 15:23:29 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8761 Dodanie Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 11-09-2023 15:23:06 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2