Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GN.6820.14.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. GN.6820.14.2024_Zawiadomienie_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen. J. Bema 5
GN.6820.14.2024
Ostrołęka, 17 czerwca 2024 r.
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do art. 61 S 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 572 ze zm.) w związku z art. 8 ust. I ustawy z dnia
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie
gromadzkie działek nr 104 0 pow. 0,25 ha, nr 141/2 0 pow. 0,1376 ha, nr 146 0 pow. 0,04
ha, nr 226 0 pow. 0,17 ha, nr 229 0 pow. 2,80 ha, nr 245 0 pow. 0,25 ha, położonych
w obrębie ROZWORY gm. Rzekuń.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłosić się
do organu prowadącego postępowanie, w terminie 14 dni Od otrzymania niniejszego
zawiadomienia i przedłożyć dokumenty z których wynika, Że przysługują im prawa rzeczowe
do nieruchomości.
Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz
składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul.
Fieldorfa „Nila” 15, pok. 103b, w godzinach pracy urzędu (tj. od 9.00 do 15.00) w terminie
14 dni Od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W związku z art. 10 S I Kpa informuję, że strony postępowania oraz ich
pełnomocnicy mogą na każdym etapie postępowania zapoznawać się z aktami sprawy,
uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać x•vnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest
prawem strony, anie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest "danie
rozstrzygnięcia przez organ administracji.
Otrzymuią:
Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Rozwory gm. Rzekuń
mgr H lina
Dyrekto Wy
Ni ruch
rosły
źlarzewska
Gospodarki
In Šciami

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 21-06-24 09:45
 • Czas udostępnienia: 21-06-24 09:45

Historia zmian

12441 Modyfikacja Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 21-06-2024 09:53:57 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12440 Dodanie Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 21-06-2024 09:53:54 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2