Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego Nr GN.683.2.199.2022 z dnia 22.08.2023 r.

Treść zawiadomienia: Zawiadomienie_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCK!
07-410 Ostrołęka
Plac gen. J. Bema 5
Ostrołęka, dnia 22 sierpnia 2023 roku
GN. 683.2.199.2022
ZAWIADOMIENIE
0 wszczęciu postępowania
Stosownie do art. 61 S 1, S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4a i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023 ru
poz 162 ze zm.)
Starosta Ostrołęcki
z a w i a d a m i a, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia za działkę nr 393/3
o pow. 0,0019 ha położoną w obrębie Nowa Wieś Wschodnia gm. Rzekuń, która z mocy prawa staną się
własnością Powiatu Ostrołęckiego, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 12/2022
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21-06-2022 r. znak: BOŚiR.6740.l,7.2022 Obejmująca:
„Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2552W Zabiele- Ołdaki- Teodorowo od km 2+960 do ok. km 3+952,53'
w miejscowości Ołdaki i Nowa Wieś Wschodnia, gm. Rzekuń, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie - stanie się
ostateczna.
Działka nr 393/3 wydzielona została z nieruchomości oznaczonej przed podziałem nr 393/2,
w dniu wydania decyzji ZRID będąca współwłasnością osoby fizycznej, która zmarła w trakcie postępowania
administracyjnego (nie zostało przeprowadzone po nim postW)wanie spadkowe).
Stosownie do treści ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwanej dalej „specustawą" odszkodowanie
za nieruchomości przejęte na rzecz jednostek sa'• orządu terytorialnego przysługuje dotychczasowym
właścicielom nieruchomości, użytkownikom nieruchomości oraz osobom, którym przs
do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Organem właściwym do orzekania w przedmiotowej
sprawie jest starosta
Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego,
określającej wartość nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, zwanej dalej „ ugn n.
Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez
nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której
ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób,
którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W myśl art. 113 ust. 7 przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli
właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało
zakończone postępowanie spadkowe.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy,
w tym z operatem szacunkowym oraz zgłosić swoje roszczenia w Starostwie powiatov.ry•m w Ostrołęce przy
ul. gen. A E. Fieldorfa „Nila” 13, pokój 103i w godzinach od 1000 do 1400 w terminie 14 dni od podania
niniejszego zawiadomienia do publicznej Wiadomości. W przypadku niezgłoszenia się wrymienionych osób
ustalone odszkodowanie podlega złożeniu do depozytu sądowego.
z
mgr H
Dyrektor
Nie
tarosty
oź/arzewska
Gospodarki
ościami

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Katarzyna Siok
 • Wprowadził(a): Katarzyna Siok
 • Czas wytworzenia: 29-08-23 16:12
 • Czas udostępnienia: 29-08-23 16:12

Historia zmian

8957 Modyfikacja Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 10-10-2023 09:38:43 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Alias
 2. Kategoria
 3. Data modyfikacji
 4. Autor modyfikacji
8687 Modyfikacja Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 29-08-2023 16:15:36 dokonane przez Katarzyna Siok
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8686 Dodanie Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 29-08-2023 16:15:30 dokonane przez Katarzyna Siok
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2