Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego Nr GN.6820.16.2023 z dnia 10 października 2023 r.

Treść zawiadomienia: Zawiadomienie_GN.6820.16.2023.pdf

SIAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen. J. Bema 5
GN.6820.16.2023
Ostrołęka, dnia 10 października 2023 r.
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do art. 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — postęlmvania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. 775 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. 140)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za
mienie gromadzkie (gminne) działek nr 388 0 pow. 0,34 ha i nr 1312 0 pow. 0,01 ha
położonych w obrębie BORAWE gm. Rzekuń.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się
do organu prowadzącego w terminie 14 dni otrzymania niniejszego
zawiadomienia i pr•Rdłożyć dokumenty z których wynika, przysługują im prawa rzecžTwe
do nieruchomości.
Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz
składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul.
Fieldorfa „Nila” 15, pok. 103b, w godzinach pracy urzędu (tj. od 9.00 do 15.00) w terminie
14 dni od otrzymania zawiadomienia.
W związku z art. 10 1 Kpa informuję, Że strony postępowania oraz ich
pełnomocnicy mogą na każdym etapie postępowania się z aktami sprawy,
uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać Mnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest
prawem strony, anie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie
rozstrzygnięcia przez organ administracji.
Otrzymuią:
Z up.
mgr Hali
sty
arzewska
Dyrektor” dzia Gospodarki
Nier han
2.
3.
Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Borawe gm. Rzekuń

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Katarzyna Siok
 • Wprowadził(a): Katarzyna Siok
 • Czas wytworzenia: 13-10-23 13:13
 • Czas udostępnienia: 13-10-23 13:13

Historia zmian

8979 Modyfikacja Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 13-10-2023 13:21:15 dokonane przez Katarzyna Siok
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8978 Dodanie Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 13-10-2023 13:19:22 dokonane przez Katarzyna Siok
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2