Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego Nr GN.6820.14.2023 z dnia 18 października 2023 r.

Treść zawiadomienia: GN.6820.14.2023.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 ostrołęka
płac gen, J, Bema 5
GN.6820.14.2023
Ostrołęka, dnia 18 września 2023 r.
ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE
Na podstawie art. 89 S 1, art. 9() 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks administracyjnego (tj. Dz. U z 2023 r. 775 ze zm.) w związku
z art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj.
Dz.U. z 2022 r. poz. 140), zawiadamiam, ŻE w dniu 14 listopada 2023 r. o godz 10.00
w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul.
Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce, pok. 103b, przeprowadzona zostanie rozprawa
administracyjna w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 391
w obrębie BORAWE gm. Rzekuń.
W związku z tym wzywa się do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony
oraz świadków w przdmiotowym postępowaniu (osobiści lub przez pełnomocnika).
Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.
Uprzedza się, Ze nieobecność na rozprawie stron należycie wenvanych nie stanowi
przeszkody do jej (art. 94 S 1 kpa).
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103b, godz. 9.00 do 14.(K). Dodatkowe informacje
można uzyskać pod nr telefonu 29 764-32-41 w. 210.
OȚzymuią:
Wójt Gminy Rzekuń
. Sołtys wsi Borawe
gm. Rzekuń
3.
ala
Z up
mgr Hali a
Dyrektor ydzi
Nier cho
rosły
wska
u Gospodarki
šciami

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Katarzyna Siok
 • Wprowadził(a): Katarzyna Siok
 • Czas wytworzenia: 24-10-23 13:26
 • Czas udostępnienia: 24-10-23 13:26

Historia zmian

9019 Dodanie Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 24-10-2023 13:30:25 dokonane przez Katarzyna Siok
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2