Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 11 lipca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek:

nr 20 o pow. 1,70 ha; nr 40 o pow. 0,26 ha; nr 121/2 o pow. 1,58 ha, położonych w obrębie DZBENIN gm. Rzekuń.

Treść Zawiadomienia: zawiadomienie_11.07.2023.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
płac en. . Be
GŃ.6840.8.}Ô2S
Ostrołęka, I I lipca 2023 r.
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do art. 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania
adrninistracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz 775) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29
czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie
gromadzkie działek nr 20 0 pow. 1,70 ha, nr 40 0 pow. 0,26 ha, nr 121/2 0 pow. 1,5800 ha,
w obrębie DZBENIN gm. Rzekuń.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się
do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego
zawiadomienia i przedłożyć dokumenty z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe
do nieruchomości.
Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadmnym w sprawie oraz
składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul.
Fieldorfa „Nila" 15, pok. 103b, w godzinach pracy (tj. od 9.00 do 15.00) w terminie
14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W związku z art. 10 I Kpa informuję, że strony postępowania oraz ich
pełnomocnicy mogą na każdym etapie EK)stępowania zapoznawać się z aktami sprawy,
uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. akt sprawy jest
prawem strony, anie od spełnienia którego zależne jest wydanie
rozstrzygnięcia przez organ administracji.
Otrzymuią:
I. Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Dzbenin gm. RRkuń
3. ala
Z up.
mgr Halin
Dyrektor W
Nieruc
ro ty
ewska
SP Odarki
zła
om c mi


 • Czas wytworzenia: 30-11-23 12:48
 • Czas udostępnienia: 30-11-23 12:48

Historia zmian

4784 Modyfikacja Zawiadomienie Starosty Ostrołeckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z 18-07-2023 09:22:19 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Kategoria
 2. Data modyfikacji
4767 Dodanie Zawiadomienie Starosty Ostrołeckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z 17-07-2023 12:33:54 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2