Zawiadomienie o zebraniu dowodów oraz materiałów niezbędnych do wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów" na działce o nr ewid. 84/5, obręb Susk Stary, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

ROS.6220.1.2.2023_-_Zawiadomienie_o_zebraniu_dowodow.pdf

Rzekuń, dnia 05.09.2023 r.
ROŚ.6220.1.2.2023
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody oraz materiały niezbędne do wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów" na działce o nr ewid. 84/5, obręb Susk Stary, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.
Strony postępowania mogą wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w sposób określony w art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Stroną postępowania jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w świetle art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
Z aktami postępowania strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. 29 643 24 34
Otrzymuje:
1. Wnioskodawca;
2. Strony postępowania- tablica ogłoszeń, BIP;
3. a/a.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 05-09-23 12:30
 • Czas udostępnienia: 05-09-23 12:30

Historia zmian

8704 Dodanie Zawiadomienie Wójta Gminy Rzekuń z 05-09-2023 12:40:29 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2