Zawiadomienie Wójta Gminy Rzekuń o zgromadzonym materiale dowodowym

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrołęka – rozgałęzienie k. Nowogrodu na Łomżę 2 i Kolno, na odcinku od istn. słupa nr 2 do istn. słupa nr 30”.

ROS.6220.3.6.2023_-_Zawiadomienie.pdf

wól T G M IN Y
RZEKUŃ
ROŚ. 6220.3.6.2023
Rzekuń, dnia 18.12.2023 r.
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 10 1 i 49 ustawN z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094)
zawiadamiam
że zostały zebrane dowody oraz materiały niezbędne do wydania decyzji kończącej postępowanie
w sprawie wydania decyzji 0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrołęka — rozgałęzienie k. Nowogrodu
na Łomżę 2 i Kolno, na odcinku Od istn. słupa nr 2 do istn. słupa nr 30" na działkach 0 nr ewid.
104/8, 105/16, 105/17, 105/18, 106/10, 107/4, 108/4, 109/4, 110/4, 111/3, 112/3, 113/3, 114/1,
115/1, 116, 117, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 122, 123, 124, 125/1, 125/3, 126/5, 127/8, 127/12,
127/13, 131, 132, 133/4, 146, 147/7, 148/3, 221/2, 164/9, 164/8, 165/15, 222, 186, 194/6, 194/7,
195/9, 195/10, 195/7, 223, obręb Teodorowo, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo
mazowieckie, na działkach o nr ewid. 116/4, 116/18, 116/15, 116/16, 116/17, 118/10, 118/12,
120/10, 120/9, 120/8, 122/10, 124, 122/11, 122/4, 185, 192/1, 193, 194, 126/7, 195/4, 195/2,
195/1, 196, 197, 198, 199/4, 200/3, 200/2, 201/1, 201/2, 202/1, 203/1, 203/2, 204/1, 204/3,
204/4, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211/6, 211/5, 212/7, 213/11, 214/7, 212/6, 213/6, 213/7,
213/10, 214/6, 214/9, 215/9, 215/7, 215/6, 217/3, 218/11, 218/13, 218/12, 219/8, 219/9, 220/5,
222/18, 221/3, 898, 329, 278/18, 278/17, 279/12, 280/2, 279/11, 280/1, 916, 282/4, 282/9, 282/7,
282/8, 283/11, 283/8, 283/9, 283/10, 284/7, 284/5, 284/6, 285/5, 286/6, 285/6, 286/9, 287/3,
288/7, 286/7, 286/8, 287/2, 288/6, 289/8, 289/22, 289/23, 273/10, 273/11, 273/12, 273/35,
295/14, 295/13, 295/12, 295/11, 296/14, 296/15, 296/13, 309/2, 324/18, 324/17, 324/16, 325/20,
325/14, 325/16, 326/4, 326/11, 327/23, 327/30, 327/29, 917, 339/16, 339/17, 339/15, 343, 346,
350/1, 354, 358, 362, 367, 371/1, 375/2, 379/3, 379/4, 383, 387, 391/2, 394/1, 397/1, 401/1, 415,
361/19, 361/18, 361/17, 366, 370, 374/1, 378, 382/3, 386/3, 390/8, 390/9, 390/10, 915/2, 403,
407/2, 407/7, 407/5, 407/4, 410/1, 410/6, 410/8, 410/4, 414/13, 414/12, 414/9, 414/17, 414/18,
418/5, 418/4, 422/5, 422/4, 425/3, 428/3, 901, 906, 437/1, 439/2, 443/5, 443/6, 443/7, 446,
449/15, 449/11, 449/6, 449/3, 454, 457/7, 457/6, 460/5, 460/10,460/1, 462, obręb Laskowiec,
gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, na działkach 0 nr ewid. 107/1,
106/4, obręb Przytuły Stare, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, na
działkach o nr ewid. 218, 39/3, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 227/1, 228/1, 228/2,
228/3, 228/4, 229, 230, 231/2, 232, 567, 234, 235, 236, 237, 238, 239/2, 239/1, 240, 241, 242,
243, 303, 312, Obręb Rydzewo, gmina Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie.
Strony postępowania mogą wnłpowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych Żądań w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w sposób
określony w art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Stroną postępowania jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo
rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie, w świetle art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie.
Z aktami postępowania Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, teł. 29 643 24 34
mgr Bartosz Podolak
Otrzymuje:
1. Wnioskodawca;
Strony postępowania- tablica ogłoszeń, Blp;

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 19-12-23 09:21
 • Czas udostępnienia: 19-12-23 09:21

Historia zmian

9224 Modyfikacja Zawiadomienie Wójta Gminy Rzekuń z 19-12-2023 10:55:09 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9223 Modyfikacja Zawiadomienie Wójta Gminy Rzekuń z 19-12-2023 09:25:12 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9222 Dodanie Zawiadomienie Wójta Gminy Rzekuń z 19-12-2023 09:25:08 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2