Zawiadomienie Wójta Gminy Rzekuń o zgromadzonym materiale dowodowym

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Przytuły Stare - Kupniki (do DK nr 61)."

ROS.6220.4.5.2023_-_Zawiadomienie.pdf

Rzekuń, dnia 03.01.2024 r.
ROŚ.6220.4.5.2023
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 10 S 1 i 49 ustaw,' z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziałwvania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094)
zawiadamiam
Że zostały zebrane dowody oraz materiały niezbędne do wydania decyzji kończącej postępowanie
w sprawie wydania decyzji 0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na „Budowie drogi gminnej Przytuły Stare — Kupniki (do DK nr 61)" na dziatkach o nr ewid. 221, 60/2,
63, 64, 152/1, 325, 85, 84, 77, 86, 214/1, 213/1, 129/23, 129/3, 130, 129/4, 131/7, 202, 209, 155,
131/2, 154/1, 131/1, 143, 151/2, 151/3, 153/7, 151/10, 110/1, 324, obręb Przytuły stare, gmina
Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.
Strony postępowania mogą wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych Żądań w terminie 7 dni Od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w sposób
określony w art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Stroną postępowania jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo
rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie, w Świetle art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. 0 udostępnianiu
informacji o Środowisku i jego ochronie.
Z aktami postępowania strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, teł. 29 643 24 34
mgr Bartosz Podolak
Otrzymuje:
1. Wnioskodawca;
(31 Strony postepowania- tablica ogłoszeń, Blp;
3. a/a.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 03-01-24 13:40
 • Czas udostępnienia: 03-01-24 13:40

Historia zmian

9295 Dodanie Zawiadomienie Wójta Gminy Rzekuń z 03-01-2024 13:44:47 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2