Firma DOMOST z Małkini Górnej wyremontuje i przebuduje drogi na terenie gminy Rzekuń. To spółka, która prężnie działa na rynku budowlano-projektowym od stycznia 2005 r. Obecnie realizuje m.in. budowę mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w msc. Teodorowo.

W ramach przedmiotu zamówienia przebudowane zostaną następujące drogi w msc. Dzbenin:
1) ul. Długa - 446 m,
2) Łubinowa - 304 m,
3) Leśna - 283 m,
4) Zielna - 542 m,
5) Ułańska - 269 m,
6) Brzozowa - 424 m,
7) część ul. Spacerowej wraz z uzupełnieniem brakujących przyłączy wodociągowych.

W ramach powyższych zadań inwestycyjnych mieszkańcy już wkrótce będą mogli korzystać z nowych nawierzchni drogowych. Przebudowane zostaną również pobocza gruntowe oraz zjazdy bitumiczne i z kruszywa w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi. Zadaniem wykonawcy będzie również usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Ponadto pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome, dzięki czemu będzie zdecydowanie bezpieczniej.

W Rzekuniu przebudowane zostaną drogi:
1) Jarzębinowa - 353 m. W ramach zadania pas drogowy zostanie oczyszczony z drzew, zarośli oraz krzaków, a także usunięta zostanie warstwa humusu. Wykonana będzie podbudowa jezdni z mieszanki kruszywa łamanego, nawierzchnia asfaltowa, zjazdy i pobocza z gruntu przepuszczalnego. Wyregulowane zostaną włazy, zawory, pokrywy sieci infrastruktury technicznej.
2) Łąkowa - 82 m wraz z uzupełnieniem brakujących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Nawierzchnia odcinka drogi wykonana będzie z kostki betonowej.

W Laskowcu przebudowy doczeka się ulica Kościelna. W planach jest: rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, utwardzeń w zakresie inwestycji. Wykonane zostaną roboty ziemne oraz odwodnienie, powstanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej o dwóch pasach ruchu szer. 5,5 – 6,0 m oraz chodniki z kostki betonowej.

Na realizację powyższych zadań samorząd gminy uzyskał dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 3 800 000,00 zł. Inwestycje wpłyną pozytywnie na obsługę komunikacyjną i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.