1 mln 425 tys. zł dofinansowania zewnętrznego otrzymała Gmina Rzekuń na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Dzięki pozyskanym środkom samorząd będzie mógł zakupić urządzenie ssąco-płuczące do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, o łącznej pojemności zbiorników 3 000 litrów.

Urządzenia ssąco-płuczące to sprawdzone i niezawodne specjalistyczne konstrukcje do obsługi kanalizacji. Są to uniwersalne pojazdy komunalne przeznaczone do wykonywania prac asenizacyjnych, czyszczenia sieci kanalizacyjnej i deszczowej, obsługi przydomowych oczyszczalni i małych przepompowni ścieków. W ramach zadania gmina planuje zakup kompaktowego traktora wraz ze zbiornikiem tj. wóz asenizacyjny, przystosowany do przewozu, przepompowywania substancji płynnych, takich jak ścieki komunalne.

Modernizacja infrastruktury poprzez zakup dodatkowego sprzętu pozwoli na sprawny, stały, cykliczny wywóz, transport ścieków. Działania te przyczynią się do zmniejszenia uciążliwości oczyszczalni dla otoczenia, zredukuje koszty ponoszone przez gminę, pozwoli również na szybsze i efektywniejsze obsługiwanie sieci kanalizacyjnej.